ОККпищови

 •  

  Тема.1.Основни понятия и определения в ком-пютърните комуникации. Международни орга-низации за стандартизация. Еталонен модел на ISO и CCITT (ITU-T) за взаимодействие между отворени системи.

  1.1.Компютърна мрежа – съвкупност от териториално разсредоточени компютри, които са свързани пом/у си и ползват общи ресурси. Комп.мрежи могат да се разделят на глобални - WAN (Wide Area Network) и локални – LAN (Local Area Network) комп. мрежи.

  1.Глобални комп.мрежи: компютрите са на големи разстояния.WAN архитектура:                     WAN

   

                                                                                           МПД

   

   

   

   

   

   

   

   

  К

   

   

   

  К-компютър.

  Архитектура на глобална мрежа-2 подс-ми.Първата за обмен на данни – МПД (мрежа за предаване на данни) – съвкупност от множество комуникационни възли, свързани с комуникацион-ни линии.Към отделните комуникaционни възли се включват компютрите.Цялата съвкупност е WAN-мрежата.В КВ се включват отделните компютри, нарича се подс-ма за обработка на данни. Първата глобална WAN мрежа е ARPANet. КВ се разполага в специални компютри, които изпълняват комуникационни ф-ии,наричат се комун.процесори.

  DARPA-департамент за перспективни научни изследвания на министерството на отбраната на САЩ. DARPA поставя за задача “как да се свържат различни мрежи и да са съвместими”.Разработва се технология – DARPA Архитектура – за свързване на мрежи.

  2.Локални мрежи: през 1979-80г.-Xerox, Intel, DEC решават да направят проект за свързване на компютрите в мрежа чрез т.нар. Ethernet – първата серийна локална комп. мрежа. Ethernet-99% от съвременните LAN-мрежи. С развитието на компютрите възниква проблема за съвместимостта пом/у им. За да може да се осигури съвместимост в  работата на у-ва, производителите от разгледаните фирми и страни, е необходимо да отговарят на някакви м/ународни приети стандарти.

  1.2.Международни организации за стандартизация

  1) ISO – Internetional Standart Organisation- разработва във всички сфери, включае в област на комп.ком-ции и мрежи; 2) ITU-T (International Telecommunication Union)-седалище в Женева. Има няколко комитета. Разработва стандарти в областта на комп.ком-ции и мрежи, валидно от 1990г.(преди това CCITT)-групират се в серии.Серия V-всички стандарти за предаване на данни с използване на класическа тел. мрежа за общо ползване. V.22,V.32,V.34,V.90,V.22bis; bis-втора версия; V.27ter-трета версия.Серия X-всички стандарти за изграждане на мрежи за предаване на данни-X.25; 3)IEEE- (Институт на инженерите по електротехника и електроника) - най -авторитетната професионална организация. Комитет 802 разработва стандарти за локални и компютърни мрежи; 4)EIA(Electronic Industry Association - асоциация на електр. индустрия на САЩ; 5)TIA-Telecommunication Industry Association; EIA/TIA 568A-най-известен стандарт; 6)ETSI-European Telecommunication Standard Institute-за Евр.Съюз; 7)IAB-Internet Architecture Board – занимава се с всички дейности с развитието и поддържането на мрежата Internet и за издаването на RFC(Request for Commenst)-документи пълна информация за работата на мрежата. Request For Comments-въпрос за коментари. В тях се съдържа инф-ция, исторически бележки, както и всички стандарти в Internet.

  1.3.Еталонен модел за взаимодействие м/у отворени системи: 1982г.-1983г.- натрупан опит за изгражда-не на LAN и WAN мрежи(несъгласувани).1984г.-ISO и CCITT(ITU-T)-единна методическа база; OSI модел- Open System Interconnect (седемслойна архитектура).

  1.4.Основни понятия в OSI модела: с-ма-съвкупност от програмни и технически средства, изпълняваща потребителски задачи.Може да бъде затворена или отворена с-ма.Затворена,ако не може да се свързва с др. с-ми.Всяка една с-ма в понятието на модела задължително реализира само потребителски интерфейси.Когато реализира само потребителски интерфейси, тя е затворена с-ма.Интерфейси на вза-имодействието – служебни интерфейси, които позволяват да се организира взаимодействие м/у потр.интерфейси на две и повече с-ми. Една с-ма може да е точно отворена, ако реализира и интерфейси на взаимодействието.Поради сложните интерфейси на взаимодействие те се разбиват на 7 нива.Названия на нивата:1)физическо;2)канално(за управление на канала за данни);3)мрежово;4)транс-портно;5)сеансово(сесийно);6)представително;

  7)приложно.Отделните нива са в строга йерархия. Най-високо е 7, а най-ниско е 1.Всяко дадено ниво изпълнява указания на по-горното и дава указания на по-долното.Функциите на всяко от нивата се описват чрез съответни правила, наречени протоко-ли.С помощта на протоколите се организира взаимодействието на съответните нива.Протокол-последователност от стъпки за решаване на една задача-не може да се реализира само от една страна.  

          

              Правилата за взаимодействие между отделните слоеве се наричат интерфейси, а между едноименните - протоколи.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

  Тема.2. Комуникационни линии и канали. Шумови въздействия и характер на грешките в каналите. Шумоустойчиво кодиране. Циклични кодовеописание, начини на задаване, апаратна и програмна реализация.

  2.1.Необходимата степен  на защита с/у природните и промишлени шумови въздействия в конкретните непрекъснати и дискретни комуникационни канали на компюникационните с-ми се осигурява с изпол-зване на методите и средствата на теорията на информацията и предаването на данни.За целта обикновено се прилага съчетание от методи,основен от които е методът на шумоустойчивото кодиране и декодиране. Най-широко приложение в съвреме-нните компюникационни с-ми намират шумоустой-чивите линейни кодове, за които е разработен и специален математически апарат-алгебрична теория на кодирането.Тези кодове се използват в режим на откриване и/или корекция на независими и на пакетни(зависими) грешки в дискретни канали.От своя страна, шумоустойчивите линейни кодове се разделят на две осн. групи: блокови и дървовидни кодове.При първата група кодове информационната последователност на входа на кодиращите у-ва се разбива на блокове и всеки символ на изхода им зависи само от краен брой информационни символи т.е. всеки блок се кодира и декодира самостоятелно и независимо от останалите блокове.При дървовид-ните кодове информационната и кодовата последо-вателности не се разбиват предварително на блоко-ве, а се обработват непрекъснато, както от кодира-щите, така и от декодиращите у-ва (правилата за кодиране и декодиране с тези кодове се представят най-удобно чрез дървовидни графове,откъдето произлиза и тяхното название).