Нова Зеландия

 •  

  Нова Зеландия

   

   

  Съдържание:

   

  1. Географско положение …………………………………3

  2. Природни ресурси ……………………………………...5

  3. Стопанство…………………………………………....6

  4. Население……………………………………………....9

  5. История ……………………………………………...10

   

   

  1.     Географско положение:Океания; между 34° и 47° южна ширина и 166° и 179° източна дължина

   

  География и природа

   

  По-голямата част на територията на Нова Зеландия се състои от два острова – Северен и Южен. Те са разделени от широкия 23км Куков проток. Новозеландската територия обхваща  наред с двата основни острова и други по-малки островчета и архипелази като остров Стюарт, разположен на юг от Южния остров, островите Чатъм, на 800км източно от Южния остров, островите Токелау, северно от Самоа в Полинезия, или необитаемия архипелаг Кермадек, разположен на север от Северния остров. Северният и Южният остров се различават изцяло един от друг.

  Преди всичко централните части на Северния остров се характеризират с цяла палитра от вулканични форми: най-високия връх е действащият вулкан Руапеху (Гърмяща пропаст, 2797м), освен това тук могат да се видят кратерни езера, гейзери и терминални извори. Релефът на Южния остров е формиран от Новозеландските, или Южните Алпи, където множество върхове достигат височина над 3000м. Връх Кук (3754м) наричан от маоритеАораки, или Аоранги, е  най-високият връх в Нова Зеландия.

   

   

  Океански климат

  Южната част на Нова Зеландия има умерен и хладен климат, на север страната достига до субтропиците. Климатът е предимно океански, дъждове падат през всички сезони. Най-обилните годишни валежи са характерни за западните склонове на планините. Тук те достигат стойности от 4000мм – западните части на Новозеландските Алпи дори 7000мм. Източните склонове на планините са значително по-сухи.

  Влиянието на морето е причина за относително малките годишни колебания на температурата. На полуостров Оклънд на Северния остров средната месечна температура за януари е 23°С, за юли 8°С, в Дънидин на Южния остров съответните стойности са 15°С и съответно 6°С.

  Внесена растителност от цял свят

  Идилията в растителния свят е помрачен с пристигането на европейците. През последните 200 години са изкоренени или заплашени от унищожение многобройни растителни видове. Масовото им изсичане води до драстично намаляване на горските площи. От Северна Америка са внесени нови бързорастящи дървесни видове като монтерейски борове, гигантски секвои и дъгласки. Тези важни за горското стопанство дървесни видове виреят на много места и формират еднородни масиви. От Австралия в Нова Зеландия са пренесени евкалиптови дървета и акации. От Азия са разпространени множество растения и овощни насаждения с трайни последици – култивираното от китайската актинидиякиви днес е най-известното растение в Нова Зеландия.

   

  Животински свят – многообразие само при птиците

  С изключение на птичия свят фауната е бедна на видове. Липсата на хищници е довела до многообразие на птиците, с ред които има и някои представители, неспособни да летят, като например киви и подобните на щрауси птици моа. По бреговете гнездят също корморани, чайки и буревестници. Местните бозайници са представени само от два вида прилепи. Маорите разпространяват от полинезийските острови кучета и плъхове, от Европа са пренесени диви свине, зайци и златки. Особеност на фауната е и новозеландският триок гущер хатерея, известен още под името туатараЕдинствените насекомоядни бозайници тук са отново привнесените европейски таралежи, които чудесно са се адаптирали към местнитеусловия.Туктезиживотниняматестествениврагове и благодарениенатовапопулациятаимзначителнонараствакатодостигазаплашителниразмеризахората, селскотостопанство и най-вече върхуместнитевидове.