Неофит Бозвели - личност и дело

 •  

  КУРСОВА РАБОТА

  ПО ВЪЗРОЖДЕНСКА ЛИТЕРАТУРА

   

  ТЕМА:Неофит Бозвели личност идело.(“Славянобългарско детеводство, съчинения в деалогична форма, творби с мемоарно-биографичен характер.)

   

  СЪДЪРЖАНИЕ:

   

  1.Уводни думи/3

   

  2. Биография на Неофит Бозвели /5

          Н. Бозвели като фигура от времето на Българското възраждане.

          Живот. Главни моменти от живота на Неофит Бозвели.

          Образ на Н.Бозвели сроред биографските данни.

   

  3. Книжовна дейност /8

  1.     "Словеноболгарское Детоводство " (1835)

  2.     Съчинения в деалогична форма

  3.     Творби с мемоарно-биографичен характер

   

  4.Библиография

  Уводни думи

  Без съмнение Неофит Бозвели е една от твърде интересните и характерни фигури на Българското възраждане.За да се схване цялото съдържание на онова, което ние наричаме история на Българското възраждане, за да се проникне в неговата същност, в неговия дух, трябва да се изучат  не само събитията, не само външните факти, не само литературните произведения, но с особено внимание и задълбочаване трябва да се изучат и самите личности на нашите просветители и реформатори; необходимо еда се вникне в психиката на тези хора , които са извършили преврат в духовния живот на народа си, като са работили между него, било като мирни просветители, било като неспокойни бунтовници.

  Неофит Хилендарски Бозвели е една от най-светлите и ярки личности на нашето Възраждане. По времето на възрожденеца и до 1870 г. богослужението в българските църкви се извършвало на гръцки език, който бил непознат за местното население, но бил налаган от Цариградската патриаршия.

  По това време, освен от турското иго, нашият народ е страдал и от така нареченото гръцко духовно иго. Цариградската патриаршия водела скрита борба срещу българското училище и българската книжнина, срещу българския език и народностните ни традиции. Гръцките владици в българските епархии изгаряли църковнославянските книги, прогонвали българските учители и свещеници и ги замествали с гръцки.Именно против това иго влиза в борба нашият велик възрожденец Неофит Бозвели, който в книгата си “Мати Болгария” разказва за страданията на българите в онези години. Според акад. Михаил Арнаудов това произведение на Бозвели е третото по значимост за ранното Българско възраждане след “История славянобългарска” на св. Паисий Хилендарски и “Житие и страдание грешнаго Софрония” на св. Софроний Врачански. Според него тази книга характеризира най-добре наченките на българското национално и културно Възраждане.