Надеждност и диагностика на компютърни системи

 • Надеждност и диагностика на компютърни системи

  1.      Надеждност. Свойства на надеждността

  Надеждност – свойство на обекта да изпълнява зададени функции да изпълнява своите дейности и да съхранява експлоатационните си показатели в зададени граници при определени режими и условия на експлоатация.

  Има 3 основни свойства:

           безотказност - свойство на обекта непрекъснато да съхранява своята работоспособност при определени режими и условия на експлоатация

           ремонт на пригодност - свойство за възстановяване – откриване и отстраняване на неизправностите

           дълготрайност - да съхранява продължително работоспособността си до разрушаване или до състояние предварително дефинирано като гранично

  Откъс – случайно събитие което предизвиква частична или пълна загуба на работоспособността на обекта.

  Те биват по зависимост:

           от други откази (зависими и независими)

           по характер на проявата (внезапни или постепенни )

           по продължителност на съществуване (краткотрайни )

           по степен на влияние върху работоспособността (пълни или частични )

  Внезапните откази се появяват в резултат на скокообразни изменения на параметрите под въздействието на случайни фактори свързани с причини като – неизправности на елементите , нарушение на работния режим , некомпетентност на персонала и други.

  При постепенните отказа се наблюдава плавно изменение на параметрите и постепенно излизане от нормални граници на онези параметри от който зависи качеството на изделието и правилното функциониране.

  Краткотрайни откази могат самопроизволно да изчезват използва се термина „случайна грешка

  Неизправността – несъответствие на елементите на едно или няколко изисквания преживявани към работните параметри и характеристики

  2.      Характеристики на надеждността.

           вероятност за безотказна работа за определено време

           средно време между два съседни откъса

           честота на отказите

           интензивност на отказите

           средна честота на отказите