МСС 32, МСС 39, МСФО 7

 •  

   

  КУРСОВА РАБОТА

   

  по “Хармонизация на счетоводството

   

  МСС32

  МСС39

  МСФО7

   

   

   

   

  В Курсовата работа са представени годишни финансови отчети за

  2009 година на пет компании:

   

  1.ТБ Централна Кооперативна Банка” АД

  2.”Корпоративна Търговска Банка”АД

   

   

   

   

   

  Финансови активи в ТБ Централна Кооперативна Банка АД.

   

  -парични средства и салдата по сметки в ТБ Централна

  Кооперативна Банка АД

   

  Показатели

  Към 31.12.2009г.

  Към 31.12.2008

  Минимален задължителен резерв в чуждестранна валута

  48,896

  39,117

  Резервен обезпечителен фонд

  575

  551

  Общо парични средства и парични салда в ТБ Централна Банка

  310,525

  303,184

  През текущата 2009г.минималния резерв на банката е нарастнал с 9,779 хил.лв. спрямо 2008г.Резервен обезпечителен фонд е нарастнал през текущата 2009г с 24 хил.лв.спрямо 2008г.Търговските банки са задължени да поддържат минимален резерв за да са защитени финансово.Представено и оповестено е в годишния отчет на банката според МСС.Банката е спазила регулативните изисквания.

   

  -предоставени ресурси и аванси на банки,финансов актив на ТБ Централна Кооперативна Банка АД.