Мрежови протоколи

 •  

  Съдържание:

   

  Мрежов протокол.

  Дефиниции в мрежовите протоколи

  Функции на модерните протоколи

  Категоризиране на мрежите по протокол

  I-ва ГЛАВА  -  NetBEUI мрежи

  Предимствата на NetBEUI са:

  Недостатъците на NetBEUI са:.

  II-раГЛАВА  -  NetBIOS

  NetBIOS име в сравнение с хост името

  NetBIOS име

  ХОСТ име

  Типове роли(Node Types)

  История

  Услуги, поддържани от NetBIOS (Services)

  NAME Service (Именна услуга)

  Основните name services предлагани от NetBIOS:

  Session service (Сесиина услуга)

  Datagram distribution service (дистрибуция на дейтаграми)

  Основни принципи на комуникация:

  III-таГЛАВА  -  IPX/SPX мрежи

  И З П О Л З В А Н А   Л И Т Е Р А Т У Р А :


  УВОД

  Мрежов протокол е система от правила за обмяната на информация между процеси или компютри, които са свързани в една компютърна мрежа. Комуникацията в тази мрежа се базира на множество протоколи с различни функции и се осъществява посредством обмяната на съобщения (пакети). Описаните в протокола правила дефинират каква информация се предоставя в пакетите и в какъв формат, за да се приеме от комуникационните партньори.

  Съществуват много видове компютърни протоколи. Всеки работи в различен слой на OSI модела. Когато става дума за компютърни мрежи, терминът „протокол" чесго се използва за означаване на мрежовите/транспортнитепрото­коли — тези. които работят в слоевете 3 и 4 на OSI модела. За да могат свърза­ните в мрежа компютри да комуникират помежду си, те трябва да използват един и същ протокол.