Модел за екологоустойчиво развитие на област Пазарджик

 •  

   

   

   

  МОДЕЛ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЕКОЛОГО –УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК

   

  Курсова работа

   

   

  Съдържание

   

   

  ГЛАВА ПЪРВА

  СЪЩНОСТ И ПРИНЦИПИ НА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ

   

  1.Концепция на устойчивото развитие. Същностни белези, принципи...4

  2. Политиката на устойчиво развитие в Република България. Систематизация на предизвикателствата……………………………………7

   

   

  ГЛАВА ВТОРА

  ЕКОЛОГО-УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК

   

  1.Райони за целенасочено въздействие………………………………….…10

  2.Актуално състояние на икономическото развитие на област Пазарджик……………………...………….…………………………………12

  2.1. Енергетика………………..………………………………………….…..12

  2.2. Металургия…………………………………..……………………….….13

  2.3. Химическа промишленост……………………..………………….……15

  2.4. Малки и средни предприятия……………………..……………………16

  2.5. Добив на руди и суровини…………………………………..…...……..17

  2.6. Дърводобив и дървопреработка………………………………………..19

  2.7. Туризъм……………………………………………………………….…20

  2.8. Екология…………………………………………………..…….…….23

   

  ГЛАВА ТРЕТА

  SWOTанализ……………………………………………………..………….28

   

  Заключение………………………………………………………..…………36

  Използвана литература………………………………………………..…….39

  Приложения………………………………………………………………….41

   

   

   

   


   

   

  УВОД

   

  Една от най-важните особености на нашето съвремие е изострянето и сложното преплитане на глобалните проблеми, които иматвзаимозависим, социално-икономически, демографски, природно-ресурсен и екологичен характер, но засягат най-вече отношенията между природатаи обществото. Става очевидно, че не можем да си позволим да използваме енергията, горските, земните, растителните и животинските ресурси, да регулираме нарастването на градовете и да произвеждаме промишлена продукция така, както сме го правили преди. Усилията за решаването на който и да е от глобалните проблеми води до значителни промени в количествените и качествените характеристики на целия комплекс регионални социално-икономически проблеми на общественото развитие. Поради това за решаването им са необходими не само обединените усилия на всички държави, но и промяна в съвременните нагласи и модели на поведение на правителствата, бизнеса, групите и индивидите, комбинирана с развитие на науката и приложение на технологията. Необходима е и общаметодологична основа, чрез която да се балансират приоритетите в развитието на съвременната цивилизация. Тази необходимост предизвиква появата на концепцията за устойчиво развитие, която се превръща внова парадигма на съвременното обществено развитие.