Мениджмънт на спорта

 •  

  1.Социална ситуация за просперитета на спортния мениджмънт.

  Промените в общ-вото и пазарно ориентираната икономика предизвикаха срив на социалните структури и утвърдения стил на управл-ие в тях. Основните фак-ри, за този срив са постепенната демонополизация на пазарните субекти и децентрализация на управлението. Макар и непроизводствена , но социална по своята същност с-мата на спорта не остава незасегната от тези процеси. В следствие на. прекратяването на централизираното финансиране, с-мата на спорта претърпя разруха. Производствените структури \професионалните спортни клубове\ и административните\ федерации, обществ.спортни организации и пр.\ са принудени да оцеляват според законите на пазарната икономика. Тъй като делът на държавното субсидиране е съвсем недостатъчен, се налага те да се самоуправляват и самоиздържат. Подготовката на класни спортисти изисква сериозни капиталовложения и създаване на модерни условия. Хората много повече от всякога се нуждаят от активен начин на живот, от подобряване на физическата дееспособност и здравно укрепване, но държавата в действителност не е в състояние да им създаде такива условия, нито пък тяхната платежоспособност е такава ,че да могат да си плащат услугите в многобройните частни фитнес-центрове. Спортните структури се нуждаят от една обновена стратегия на поведение, чиято цел е максимално адаптиране към социалната среда. Точно поради тази причина през последните години се говори за своеобразен тип управление, каквото е професионалния мениджмънт. Спорта като цяло е уникален рекламоносител. Съвременният спорт представлява една огромна индустрия.

   

  2.Същност на някои длъжностни наименования свързани с мениджмънта в спортната практика.

  Президент на спортна орг-ция, треньор на спортисти, спортен организатор, учител по физич.възпитание- това са все длъжностни наименования на специалистите, които работят в областа на „малкия” или „големия” спорт. Различни са уменията и знанията, които трябва да притежават, но без съмнение всички те си приличат по организаторските си способности, усета, нагласата, по специалната подготовка за работа с хора в професионалната си изява.

  Думата „менажер”е навлязла от френския език, но коренът й е с латински произход и буквално означава”ръка”. Още във Франция се употребява понятието в смисъл „управляващ малка общност или домакинство”.По-късно в англ.език се появява понятието „мениджър”-ръководител. Първоначално понятието „менажер”, е означавало „човек, който в професионалния спорт организира тренировките и изявите на спортистите” което е и най-близко до съвременното понятие „треньор”. От друга страна англ-кото „мениджър” напълно съответства на дейността ,която извършват съвременните администратори в спорта-президенти на СК, федерациии др.спортни формиравания. В световната практика се среща голямо разнообразие на длъжностни наименования, свързани с мениджърството и треньорската работа. Известни са: „треньор-мениджър”\старши-треньор,на даден състав,който в чужбина сега се нарича менажер\, „мениджър-треньор”\изпълнителен директор на клуба\, „спортен мениджър”\човек,който движи определени въпроси\ , „треньор”.В много от известните спортни клубове е назначен мениджър по административните въпроси, който всъщност организира пътуванията на спортистите, договаря трансфери, събира и обработва информация в областта на спортното разузнаване, осигурява битовите проблеми, като по този начин менажера на клуба се ангажира само с чисто треньорската  си работа. В нашите условия предимно във футболните клубове преобладавот треньор-мениджърите, чиито приоритет са преди всичко треньорските задължения пред административните. В последно време, биват назначавани специално администратори или организатори, което означава, че е назряла необходимостта от разграничаване на задълженията им, от тези на треньорите.   

   

  3.Осн.понятия в мениджмънта и тяхната връзка-бизнес, мениджмънт, мениджър.

  „Бизнес”, „мениджмънт” и „мениджър” са понятия от функционална верига.

  Бизнесът е вид сделка спрямо продукти превърнали се в стоки, след попадането им в условията на покупко-продажба, когато има търсене и предлагане. Един продукт се превръща в стока, когато влезе в пазарни отношения и е социално значим и необходим. Мениджмънта е всичко онова, което се извършва във времето и пространството, с оглед постигане на печеливш бизнес.  Тази дефиниция е абсолютно валидна за всички сфери на бизнеса. От мениджмънта зависи степента на мащабите на бизнеса. Мениджмънт ,това са методологичните знания занимаващи се с универсални постановки, чрез които се обясняват частните случаи. Погледнато общо мениджмънтът е сложно, разнопосочно и мащабно понятие. Мениджърите са класа, която работи зад кулисите. Те са хората, които притежават необходимите професионални знания и умения за осъществяване на мениджмънта, и които могат да изведат едно предприятие на плюс. Те са обучени да преодоляват затрудненията  и да взимат необходимите решения за излизане от кризисна ситуация. Мениджърът за маркетинг и реклама, чрез специализирани техники и технологии, организира проучване на пазарната ситуация, обработва и анализира данните, след което ги предоставя на управителния съвет, на мениджърите по спортно-техническите и икономическите въпроси, както и на борда на треньорите. Получената информация се преработва в зависимост от поставените цели, които търпят определени модификации, продиктувани от пазарната ситуация.. От тази гледна точка е необходимо в детайли да се познава пазара на елитни спортисти   или на видовете спортни услуги, когато се отнася за физическата дееспособност на хората ползващи услугите.

   

   

   

   

  4.Х-ка на понятията: сделка, печеливш бизнес, пазарни отношения.

  Бизнесът е вид сделка спрямо продукти превърнали се в стоки, след попадането им в условията на покупко-продажба, когато има търсене и предлагане. За да е успешен един бизнес, той трябва да е обвързан с добре координиран мениджмънт, позоваващ се на железни стратегии, водещи задължително до високи резултати и същевременно управляван от високо квалифицирани мениджъри-професионалисти, притежаващи точните знания, умения и качества. Знанията са точно определени и трябва да се съчетаят с точно определени условия, пряко свързани с общата цел. Накрая се добавят и контактите. Мениджмънта е всичко онова, което се извършва във времето и пространството, с оглед постигане на печеливш бизнес. Печелившия бизнес изисква и създаването на уникален продукт, като се вземе под внимание и ценообразуването, неговата промоция и дистрибуция. Един продукт се превръща в стока, когато влезе в пазарни отношения и е социално значим и необходим.  Според философията на маркетинга ударението на бизнеса се поставя върху пазара. Фирмите съчетават собствените си възможности с потребностите на клиентите, като се стремят, печелейки, да ги удовлетворят по-добре от конкурентите с помощта на маркетинг_микса. Когато  става дума за бизнес с определен вид продукт, независимо от това при какви условия и с каква цел е създаден, принципите на реализацията му са идентични - управление на успешната сделка. Подобна теза определя продукта като свързващо звено между два типа мениджмънт, които по същество преследват една  и съща цел - сделката, но същевременно от типологична гледна точка имат известни различия. Трансферът на елитни спортисти от един клуб в друг е една от най-доходоносните покупко-продажби в спорта - отправното начало на бизнеса в спорта. Подобен е случаят с производството и търговията на екипировка, уреди, пособия, специализирана апаратура.