Мениджмънт на комуникационни мрежи на базата на протоколи CMIP и SNMP

 •  

  ВОЕННА  АКАДЕМИЯ  “Г. С. РАКОВСКИ”

  гр. София, бул. Евлоги Георгиев 82

   

  ФАКУЛТЕТ  “Командно-щабен”

  КАТЕДРА “Комуникационни и информационни системи”

   

   

   

   

   

   

  К У Р С О В A   Р А Б О Т А

  Тема: Мениджмънт на комуникационни мрежи на базата на протоколи CMIPи SNMP - структура на системата за управление, функции на протоколите, възможности за управление, наблюдение и натрупване на статистика за работата на мрежата

  .

   

   

   

   

  Разработил: майор ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

   

  Ръководител: доц. д-р НИКОЛАЙ ПЕНЕВ

   

   

  СОФИЯ

  2010 г.


  Тема:

  Мениджмънт на комуникационни мрежи на базата на протоколи CMIPи SNMP - структура на системата за управление, функции на протоколите, възможности за управление, наблюдение и натрупване на статистика за работата на мрежата

   

  Задание:

  Да се направи анализ на протоколите SNMP и CMIP, основни команди, структура на протоколите, формат на SNMP дейтаграмата, структурата на системата за управление и наблюдение на комуникационната мрежа. На базата на направения анализ да се разгледат няколко решения за наблюдение и управление на мрежи (възможности, особености).

   

  Цел на разработката:

  Да бъде направен обстоен анализ за ролята на протоколи SNMP и CMIPв системата за управление, наблюдение и контрол на комуникационната мрежа.

   

   

   

   

   

   

   

  Съдържание на разработката – обем 22 страници:

  Срок за представяне на курсовата работа в завършен вид: 31.12.2010 г.

   

  Ръководител: доц. д-р ...........................НИКОЛАЙ ПЕНЕВ

   

   

   

   

   


  Съдържание:

   

  Въведение

  1. Възникване, развитие, структура и функции на системата за управление на комуникационни мрежи.

  1.1. Възникване и развитие на концепцията за мениджмънт и поддръжка на комуникационните мрежи