Масиви - лекции

 • Масиви

   

  1.      Структурни типове данни – често в практиката се налага да бъдат обработвани множество типове данни. Например : програма , която въвежда данни за отсъствията на учениците от един клас за едноседмичен период с цел обработката им. Задачата изисква запазване броя на отсъствията за дните от седмицата .

  Отсъствията за:  Понеделник, Вторник, Сряда, Четвъртък и Петък ; при това всяка променлива трябва да е от реален тип. Ако при решението на задачата се използват дотук познатите начини за работа с променливи е необходимо да се декларират около 180 различни променливи за една учебна година. Това ще усложни прекалено записа на алгоритъма, неговата четимост и вероятността от допускането на грешки нараства.

  Задача от подобен род броят на елементите за обработка е прекалено голям и не е удачно да се използват само познатите ни прости типове данни.

  Основни скаларни типове данни са: целочислен (int-4B) , реален (float-4B, double-8B), логически (bool-1B), символен (char-1B).

  Структура от данни се нарича организирана информация, която може да бъде описана, създадена и обработена с помоща на програма.

  2.      Структутрен тип данни – масив.

  Масивът е структурен тип данни, представляващ край на редица от еднотипни елементи с ряк достъп да всеки елемент.

  За решаването на задачата за отсъствията е удобно да се използва структурен тип данни – масив. Необходима е променлива, от тип масив. Името на тази променлива е „otsyst”. Понеже учебните дни в седмицата са 5, то елементите на масива „otsyst” са точно 5. Тази променлива „otsyst” се състои от клетки последователно разположени в ОП (оперативна памет). Във всяка от клетките може да се запише едно реално число.

   

  Масивът е статична структура от данни, защото в процеса на обработване е невъзможно да се изключват или добавят нови елементи.

   

  Отделните клетки се наричат елементи на масива, а означенията otsyst [0], [1], [2], [3], [4] се наричат индексирани променливи.

  3.      Деклариране на масив – за изграждането на един масив определящи са броят на елементите му и техният тип.

  Пример:

  Програма, която въвежда 30 цели числа от клавиатурата и намира и отпечатва средноаритметичното на отрицателните числа, най - малкото въведено отрицателно число, сумата на абсолютните стиности в интервала [-10 , 10]. Задачата да се реши с масиви.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  #include <iomanip.h>

  #include <conio.h>

  int main ( )

  { int n, iotr = 0, nom_otr = 0;

     int S rar = 0, S = 0, min_otr = 0;

     int x[30];

    do

     { cout<<” Broi chisla: “;

        cin>>n;

        if( n>1|| n<30 )

           cout<<” n trqbva da e mejdu 1 i 30 !\n”;

     }

    while ( n<1 || n>30 )

      for (int i = 0; i <= n-1; i++)

      { cout<<”x [“ << i <<”]= “;

         cin >> x[i];

      }

     for (i = 0; i <= n-1; i++)

     { if (x[i]<0 && x[i] % 2 = =0)

        S rar + = x[i];

         if (x[i] < 0 && min_otr < x[i])

          { min_otr = x[i];

            nom_min = i;

           }

         if(x[i] >-10 && x[i] < 10)

           S + =x[i];

   

   

  В Примера броят на елементите на масива x е 30 и са цели числа.

  За друга задача може да се изисква масивът да има повече или по – малко елементи и те да са от друг тип. Максималният брой елементи и техния тип се задават ри декларацията на масива.

  Синтаксис: <тип> <име на масива>[<брой елементи>];

  Където <тип> - може да бъде всеки стандартен или структурен тип; нарича се базов тип на елементите от масив;

  <име на масив> - идентификатор, който се задава от програмиста;

  [<брой елементи>] – константа от дискретен тип, която задава максималния брой елементи на масива;

   

  Семантика: В ОП се заделят [<брой елементи>] последователни клетки. Големината на всяка клетка съответства на базовия тип на масива.

  Достъпът до всеки елемент на масива се осъществява посредством индексирана променлива (x[i]), в която са оказани името на масива и индексът (номерът) на съответния елемент поставен в квадратни скоби. Индексите на елементите  на масива имат номерация, започваща от 0 и са задължително от дискретен тип – целочислен, символен или логически.

   

  Int ms[‘a’]; - декларация на масив

   

  Символния тип чрез своя ASCII код задава брой елементи на масива. Размерът на заделената ОП е 97 клетки по 4B, защото ASCII кодът на символа А е 97.

  4.      Основни алгоритми на работа с масиви:

  а) сумиране на елементите с масив;

  б) преброяване елементите на масив отговарящи на дадено условие;

  в) намиране на максимален (минимален) елемент в масив;

  г) търсене на елемент в масив;

  д) размяна стойностите на два елемента от масив.

  5.      Инициялизация на масив – когато се декларира променлива от стандартен тип,  тя риема случайна стойност, налична в ОП. При декларирането на масив, елементите му също съдържат случайни стойности. Това налага инициализиране на масива.