Маркетингови равнища на продукта

 •  

  Литературен обзор

  по Маркетинг

  Тема:

   

  Равнища на продукта

   

   

   

   

   

  Изготвил:

  Проверил:

   

   

   

   

   

   

  Продуктът е всичко, което може да бъде предложено на пазара с цел привличане на внимание, придобиване, използване или потребление, задоволяващи желание или потребност.Той се състои от съчетания на осезаеми и неосезаеми характеристики, насочени за задоволяване на нуждите и потребностите на потребителите.Предлаганите продукти включват физически стоки (списания, дрехи), услуги (опера, масаж), организации  и идеи (здравословен живот).

  Утвърдена е идеята, че водещ, определящ критерий за маркетинговото оценяване на един продукт е функционалният, т. е. оценяване на продукта и неговите свойства съобразно целевото му предназначение и функционалните способности за изпълнението му. В този смисъл се различават няколко маркетингови равнища на продукта, чийто брой не е еднакъв при отделните автори. Най-популярни са доказаните три равнища на продукта. Единствено Филип Котлър защитава както идеята за трите равнища на стоката, така и за петте.

  Единни са маркетинговите специалисти в становището си, че най-фундаменталното равнище е основната полза или „ядрото” на продукта. За всички то се свързва с основното му предназначение, нуждата, за задоволяване на която той е насочен. На това ниво се дават отговори на въпросите: какво всъщност търси потребителят? Каква потребност всъщност задоволява продуктът? Идеята, която лежи в маркетинговата концепция, е разбирането, че това, което потребителя търси не е продукта, а основната услуга, която той е способен да му достави. Задачата при разработването на новия продукт е да се разкрият скритите зад всеки продукт нужди на потребителите и да се продават не свойствата му, а изгодите от него. Това разбира се не означава, че техническите характеристики на продуктите не са важни. Те са реалната им, видима страна, създадена от конструкторите. На пазара обаче те се осмислят субективно и невидимо се оценяват според ползата им. Всеки продукт може да се разглежда като затворена в опаковка услуга, предназначена да реши даден проблем на купувача. Това първо равнище, наречено още продукт по замисъл, е сърцевината на тоталния продукт.

  С изключение на Ф. Котлър, второто равнище за маркетинговите специалисти е очаквания продукт или продукта в реално изпълнение. Същинският продукт винаги се предлага на купувача в някаква осезаема форма. На това равнище продуктите не се конкурират, защото то съдържа само необходимия набор  от свойства за определен пазар и за определен период. Следващият въпрос е: как ползата, изгодата от стоката да се „облече” в отличителни черти. Водещите тук характеристики са за равнище на качеството, специални свойства, специфично оформяне, търговски марки и специални опаковки.