Маркетинг - пищови

 •  

  1.Основни категории на маркетинга

  Нужда – усещане за недостиг на нещо;

  Потребност – нужда с конкретна форма според личността. Може да се създава изкуствено.

  Желание – вътрешен стремеж към осъществ. на някакво действие;

  Избор - резултат от предпочитания, вкусове и др. х-ки на личността.

  Потребителско търсене- отправна точка за каквато и да е разумна стопанска дейност. Обем на възможни продажби / покупки в пари или натура.

  Размяна – ФК: акт на получаване на нещо от желания обект, като се предлагайки друго в замяна. 

  Сделка – споразумение за размяна; форма на размяна на определени ценности м/у икономич. контрагенти.

   

  Пазар – включва потенциалните потребители на дадена стока, продавачи и посредници (създават допълнителни предпоставки за осъществяване на процеса на размяна). 

  Продукт:  всичко, което може да послужи за задоволяване на нуждите и желанията на потребителите, представлява ценност за тях и е обект на размяна.

  Услугите – нематериален продукт с 5 х-ки: неосезаемост, несъхраняемост, едновременно се произвеждат и потребяват, свързани са с този, който ги извършва, качеството е различно всеки път, имат неравномерно потребление.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  5.Същност и определение на маркетинга

  Една от най-кратките дефиниции на маркетинга е ”Доходоносно задоволяване на нуждите”. Всеки производител се стреми ч/з маркетинга да превърне личната или социална необх на клиента в печеливша бизнес възможност.

  Същност на маркетинга:

  -наука за пазара (най-общо)

  -предвиждане, управление и удовлетворяване на търсенето чрез процеси на размяна.

  Основната роля и задача на маркетинга – първо да изследва и опознае потребителските нужди и предпочитания, а след това да разработва подходящи маркетингови инструменти за тяхното удовлетворяване в най-висока степен.

   

   

  Общо и разлика м/у икономика, маркетинг, мениджмънт:

  -Икономика: наука за желанието на обществото да използва ограничените ресурси за създаване на максимално количество блага;

  -Маркетинг: наука за пазара, чиято основна роля и задача е да предотврати конфликтите производство - пазар, като предложи на пазара търсени продукти.

  Мениджмънт: наука, която се занимава с основните аспекти на управлението – планиране, организиране, ръководство и контрол.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  8-12.Маркетингови концепции

  Производствена – високата производителност снижава себестойността на продукта. Потребителят се насочва към достъпни продукти. Пр. Хенри Форд въвежда конвейрният принцип за пр-во на а-ли.

  Продуктова – потребителите се ориентират към продукти с достатъчно високо качество, което предполага по-вис. цена. Качеството разширява обема на продажби, от там и доходите.

  Търговска – потребителят купува, ако му се въздейства с търговски техники.

   

  Традиционна – изследване и опознаване на потребителските нужди и предпочитания, удовлетворяването им с подх. продукти и инструменти. В ц-ра стои потребителя. Има 3 предпоставки: ориентация към потребителя; персонала в услуга на потребителите; ориентация към печалба.

  На социално - етичния маркетинг – в центъра стои обществената оценка от дейността на фирмата, базирана върху ползата или вредата за здравето на хората от нейния продукт. Акцентът е върху социалните аспекти на дейността.