Малките и средни предприятия от гледна точка на закона за корпоративното подоходно облагане

 •  

  Реферат

  по Счетоводство на малки и средни предприятия

   

  Тема: Малките и средни предприятия от гледна точка на Закона за корпоративното подоходно облагане

  Съдържание

   

  1.    Обща постановка. Документална обоснованост

  2.    Данъчно-финансов резултат. Същност и определяне

  3.    Данъчно амортизируеми активи

  4.    Авансови вноски

  5.    Данък върху разходите

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.Обща постановка. Документална обоснованост

  1.1. Обща постановка

   

  Терминът „малък бизнес” не е нов за световната теория и практика. Неговите корени са свързани с най-ранните етапи от развитието на човешката цивилизация. Подобаващо място в структурата на съвременните индустриални държави той заема в средата на настоящето столетие. За българската стопанска практика обаче, секторът на малкия бизнес е сравнително нов. Първите стъпки по откриването на малки предприятия са направени едва в началото на 80-те години. За същинско начало може да счита периодът след 1990 год., когато бяха приети редица нови нормативни актове и закони, уреждащи статута и взаимоотношенията между отделните стопански субекти. Преходът към приемане на нови пазарни принципи на икономическо развитие наложи и потребността от изграждане на МПС у нас. Като всяко начало, така  и възникването  и постепенното утвърждаване на сектора на малкия бизнес е съпътствано от много  проблеми и трудности. Част от тях са обект на изясняване в настоящата разработка.

  Съгласно Търговският закон предприятието е основен обект и субект на правни отношения. То представлява съвкупност от права, задължения и фактически отношения. Неговите основни права включват: право на собственост, право на нематериални обекти, вещни права, облигационни права и неимуществени права. Към задълженията се отнасят както произлизащите от сключването на различни договори, така и тези по кредити и други парични задължения. Фактически отношения се изразяват в изградена система за реализация на готова продукция, рекламната дейност, деловите контакти и създаването на имиджа на отделното предприятие.

  Предприятията могат да бъдат класифицирани на основата на различни признаци. По-съществените от тях са:

   

  - отраслова принадлежност;

  - форма на собственост;

  - вид на предлагания готов продукт;

  - тип на потребителите на основния продукт;

  - размер и др.

  Изтъкнатите  до тук особености и ограничения изцяло важат за малките и средни предприятия. С цел по-доброто им разграничаване и изясняване в нашата нормативна уредба и стопанска практика са въведени допълнителни ограничителни условия, на които те трябва да отговарят. През 1999 е приет специален закон за МСП. Той определи следните особености на тези предприятия:

  - независимост;

  - ограничен брой  на персонала;

  - ограничен размер на годишният оборот;

  - сравнително малка  стойност на ДМА.

  МСП се отличават главно с :

  - сравнително малък размер на стартовия капитал и ограничени инвестиции;

     - мобилен характер (отнася се за малките предприятия);

     - сравнително опростена  производствена структура;

     - имат ефикасен контрол;

     - важността им за осигуряването на нови работни места.

   

                Като основа за това да определим дали едно предприятие попада в категорията “МСП”, може да използваме чл. 22Б, ал. 1 от Закона за счетоводството, който определя кои предприятия имат правото да изготвят годишния си финансов отчет съгласно “Национални стандарти за финасови отчети за малки и средни предприятия”. Това са всички предприятия, които за поне една от предходните две години покриват следните критерии: