Лекции по финансово-стопански анализ

 •  

  ФИНАНСОВО СТОПАНСКИ АНАЛИЗ

   

  Видове анализ:

  Цел: да установи съответните отклонения /минало, текущо сравнение/

   

  Анализ на търговския бизнес „Свищов“

  Финансово стопански анализ автор Кръстьо Чуков изд. Тракия

  Финансов анализ на фирмата автор  Ваньо Консолов

  Финансово стопански анализ автори Росица Иванова, Любомира Тодорова

  Тест + задача – 1 час.

   

  І.ИСТОРИЯ: СЪЩНОСТ И ОСОБЕНОСТИ НА ФИНАНСОВО СТОПАНСКИЯ АНАЛИЗ

  Елементите на аналитичната функция намират проявление в различни дейности на предприятието, като при типичното и проявление в исторически план се наблюдова през 12 – 13-ти век, успоредно с развитието на системите за счетоводно отчитане и контрол. Средата на 17-ти век във Франция Жак Савър въвежда практиката за синтетична и аналитична отчетност и обособява аналитичната функция при изучаване на стопанската дейност. Теорията на ФСА има за своя основа постановката за обективната истина /връзките между елементите/. Процесът на познанието включва както анализа, така и синтеза. В този смисъл анализа създава предпоставките за реализацията на отделните функции на управлението /планиране, прогнозиране, контрол/. Анализът е относително обособена подсистема в системата на управление, изградена от отделни елементи като взаимодействието между тях предопределя организацията на аналитичната дейност. ФСА се представя, като средство за установяване на връзката между известни стопански дейности, с цел да се вникне в същността на процесите и явленията. Основните елементи на ФСА са :

  1.Анализ на финасовото състояние на предприятието

  1.1.Анализ на структурата на капитала на предприятието

  1.2.Анализ на активите

  1.3.Анализ на активно пасивните балансови съотношения

  2.Инвестиционен анализ и предварителна оценка на стратегията на предприятието в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен аспект.

  3.Анализ на разходите на предприятието

  4.Анализ на приходите на предприятието/обем, качество, асортимент/

  5.Анализ на изпълнението на плановете и статегиите на предприятието

  6.Анализ  на факторите и причините, които оказват влияние върху изпълнението на плановете и стратегиите/материални запаси, човешки ресурси, ДМА/

  7.Анализ на финансовите резултати/брутна печалба, нетна печалба, облагаема печалба, по видове приходи и разходи/

  8.Анализ на рентабилността на предприятието/приходи, разходи, капитал, активи/

  За целите на анализа се използва система от показатели чрез, които се добива представа за различните аспекти на дейността на предприятието. В този смисъл ФСА се характеризира със следните конкретни елементи определящи неговото съдържание:

  1.Задълбочено изследване на стопонските процеси и явления и обуславящите ги фактори.

  2.Оценка на ефективността на финансово стопанската дейност

  3.Анализ на изпълнението на бизнес плана

  4.Анализ и оценка на производствените ресурси

  5.Анализ и оценка на паричните потоци

  6.Анализ и оценка на риска

  7.Анализ и оптимизиране на основните параметри на стопанската дейност

  8.Анализ, разкриване и използване на резервите

  9.Стойностна оценка на предприятието

  Анализът обслужва управлението на предприятието, като подготвя аналитично осигуряване на алтернативни варианти за вземане на решения. Следователно анализът е относително обособена подсистема в системата за управление, изградена от отделни елементи, методи и методология.

  ІІ. Цели, функции и задачи на ФСА

  Основна цел на ФСА е да осигурява управлението на предприятието с необходимата информация за изработване и вземане на ефективни управленски решения относно финансово стопанската дейност. В този смисъл главната цел на анализа е да идентифицира към определена дата имуществото и финансовото състояние на предприятието, динамиката на измененията им и възможностите за неговото оптимизиране с оглед намаляване на неопределеността пред развитието на предприятието. основните подцели на анализа са:

  1.Установяване на финасовото състояние към определен момент

  2.Разкриване на минало развити и определяне на бъдещата финансова политика.

  3.Идентифициране на областите с риск от загуби и тези които са печеливши.

  4.Изследване на тенденциите в развитието на процесите.

  5.Изследване на факторите и причините, които водят до позитивни или отрицателни изменения.

  Основните задачи на ФСА се отличават с голямо разнообразие в зависимост от конкретните потребности. Те могат да бъдат дефинирани по видове дейност, по конкретни обекти, по отношение показателите за ефективност и др. В пряка връзка с целите и задачите на анализа трябва да се разглеждат и неговите функции:

  1.Познавателна функция.

  2.Информационна функция.

  3.Приложна функция.

  4.Управленска функция

  5.Социална функция.