Курсова работа по счетоводство на предприятието

 •  

  Курсов проект

   

  по

   

  дисциплината:

   

   

  Счетоводство на предприятието

   

   

  на

  тема:Счетоводна политика на дружества:

  андезит оод” , „Арка билд оод”  и „Стили роуд еоод”

   

  Съдържание:

   

  I. Какво представлява счетоводната политика

  1. Същност на счетоводната политика

  2. Принципи на счетоводната политика

  3. Видове счетоводна политика

  4. Основни изисквания за съставяне на счетоводната политика

  5. Сигурност и надеждност на информацията във финансовите отчети чрез счетоводната политика

   

  II. Счетоводна политика на дружества

  1.     Счетоводна политика на дружество „Андезит ООД” гр. Бургас

  2.     Счетоводна политика на дружество „Арка Билд ООД”   гр.София

  3.     Счетоводна политика на дружество „Стили Роуд ЕООД”           гр. Варна

   

   

  III. Сравнителен анализ на дружествата “Андезит” ООД гр.  Бургас , Арка Билд ООДгр. София и “СТИЛИ РОУД” ЕООД – Варна

   

  1.     Амортизации НСС4

  2.     Индивидуален сметкоплан и счетоводни документи

  3.     Дълготрайни материални и нематериални активи

  4.     Стоково-материални запаси НСС 2

  5.     Валутни операции

  6.     ОК, Дългосрочни задължения и Краткосрочни задължения

  7.     Краткосрочни вземания

  8.     Парични средства

  9.     Приходи и разходи

  10.Оповестяване на  свързани лица