Курсова работа по информатика С++

 •  

  КУРСОВА РАБОТА

  ПО

  ИНФОРМАТИКА

  / С ++ /

   

   

  Курсова задача № 26

   

  Да се състави програма, която създава три файла, съдържащи примерни прогнози за трите тегления на спортния тотализатор съответно 5/35, 6/49 и 6/42. Програмата да извежда по избор съдържанието на някой от създадените файлове.

   

   

  #include <iostream>

  #include <fstream>

  #include <iomanip>

  #include <cmath>

   

  using namespace std;

   

  void readfile( fstream &f,int n, int teglene)

  {

  int a[10];

  if (n==649) {fstream f("toto649.txt",ios::in);n=6;}

  else if (n==642){fstream f1("toto642.txt",ios::in);n=6;}

  else {fstream f("toto535.txt",ios::in);n=5;}

  cout<<"\n "<<teglene<<"teglene: \n";

  int j=0;

  for(int i=n*(teglene-1);i<n*teglene;i++)

      {

             f>>a[j]>>ws;      cout<<a[j]<<" ";

              j++;

   

   

      }

  cout<<endl;

      f.close();

      f.clear();

  }

  bool dali(int a[],int n, int y)

  {

  for (int i=0;i<n-1;i++)

  for (int j=i+1; j<n;j++)

  if (a[i]==y)return true;

      return false;

  }

  void sort(int a[], int n)

  { for (int i=0;i<n-1;i++)

  for (int j=i+1; j<n;j++)

  if (a[i]>a[j]) swap (a[i], a[j]);}

   

  void teglenea(  fstream &f)

  {

      srand (time(0));

  int a[10];int x;

  for (int i=0;i<=5; i++)

      {

  do

          {

               x=rand()%49+1;

          }

  while (dali(a,6,x));

          a[i]=x;

      }

     f.open("toto649.txt",ios::out|ios::app);

   

  if (!f.is_open())

      {

          perror ("Error");

          return ;

   

          }sort (a,6);

  for (int i=0;i<=5; i++)     f<<a[i]<<"";

      f.close();

      f.clear();

  }

  void tegleneb(  fstream&f1)

  {

      srand (time(0));

      int a[10];int x;

      for (int i=0;i<=5; i++)

      {

  do

          {

               x=rand()%42+1;

          }

  while (dali(a,6,x));

          a[i]=x;