Конкуренция и качество в туризма - лекции

 •  

   

  КОНКУРЕНЦИЯ И КАЧЕСТВО В ТУРИЗМА

   

  ТЕМА 1

   

   

  Същност на конкуренцията

   

   

  Терминът конкуренция произлиза от латинската дума  „conkretian”,което означава сблъсък-състезание.В ежедневната употреба има смисъл на съперничество между хората за постигане на определена цел.В теорията се разграничава следните три трактовки на понятието конкуренция:

  1.Поведенческа;

  2.Структурна;

  3.Функционална;

  При поведенческата трактовка конкуренцията се разглежда като честно съперничество между продавачите или купувачите за постигането на най-изгодни условия за продажба на стоката.Тук се счита,че основен метод на конкурентната борба е изменението на цените.

    Структурната трактовка се свързва с 4-те типа пазар:Съвършената конкуренция,монополистичната конкуренция,монопола и олигопола.Характерното за тази трактовка е,че акцента се поставя върху борбата между икономическите субекти(главно продавачите) за определяне и използване на структурата на пазара и на условията,които действат на нея.

    При функционалната трактовка акцента е насочен към ролята,която конкуренцията играе в икономиката.В този смисъл,тя се определя като съперничество между старото и новото.По принцип нововъведенията се приемат скептично от пазара,ако обаче се отдаде възможност на новатора,да наложи новостите на пазара,то механизмът на конкуренцията и изтласква от пазара предприятията,които използват стари технологии и предлагат стари продукти.

   

   

   

   

   

   

   

  ТЕМА 2

   

  Типове пазарни структури

   

  В теорията се различават следните 4 основни типа пазарни структури:

  1.Съвършенна конкуренция;

  2.Монопол;

  3.Монополистична конкуренция;

  4.Олигопол;

    При съвършенната конкуренция се приема,че на пазара присъстват множенство продавачи и купувачи на еднороден,стандартен продукт.Предприятията (множеството продавачи са малки и несъществен относителен дял в общите продажби).Това означава ,че нито едно от тях неможе  да оказва сериозно влияние върху цените и равнището на производството и продажбите.

    Съвършенната конкуренция,конкурентите действат напълно самостоятелно,не съществуват проблеми или някакви други сериозни затруднения за свободното влизане и излизане от пазар,както и за пренасочване на земя,труд,капитал от едно производство към друго.На лице е достъпна и изчерпателна информация за равнището на търсене,на предлагането и на цените,което дава възможност за вземането на правилни решения.Продавачът не изразходва средства за реклама ,а купувачът-за събиране и анализ на необходимата информация.Като цяло разглежданият тип пазарна структура ,нямат реално покритие (няма реализация) в съвременното пазарно стопанство.

    Монополът е антипот на съвършенната,наричана още неограничена конкуренция в теоритични модел на монопола има само един производител или само един потребител,които няма конкуренти на пазара в случая става въпрос за чист монопол,защото продуктът на предприятиеъо монополист няма дори заместител в реалните условия е налко вероятно да се намери фирма,която да притежава 100% от пазара на даден продукт без заместител.Мополът се възприема като единично предприятие или като група от обединили се предприятия които контролират около 30% от пазра на даден продукт.Монополистичната конкуренция е една от международните пазарни структури.Тя се характеризира с голям брой конкуриращи се предприятия.Диференциране на предлагания от тях продукт,както и на свобода на влизане и излизане на пазара.Под диференциране  се разбират особените свойства на продукта,благодарение,на които всеки купувач ги предпочита в сравнение с други продукти от същия тип,такива особени свойства могат да бъдат изклщчително качество на продукта,фирмената марка,обслужването,опаковката и т.н.По този начин диференцирането на сходни продукти,пречи на сливането на отделни пазари,както при съвършенната конкуренция.Създава се мрежа от взаимосвързани пазари на отделни продукти,като на всеки пазар,продавачите могат да варират с цената и качването на продуктите.

     В съвременното пазарно стопанство,монополистичната конкуренция намира най-широко приложение.

     Олигополът е другата междинна пазарна структура за нея е характерно,че на пазара господства няколко големи предприятия,произвеждащи,както хомогенен така също и диференцирани продукти,всяко от тези предприятия може да произвежда несъгласувана линия на поведения спрямо останалите предприятия конкуренти.В литературата тази линия поведение е известна под наименованието “модел на самостоятелна ценова политика” в повечето случаи обаче големите преприятия влизат в открита или скрита форма на договрни отношения,този род съглашения е известна под наименованието картел,чрез него се определят общото развнище производството и квотата на всеки участник осигуравящи поддържането на високи цени и извличането на монополни печалби,подробна договореност води до образуването на монопол,затова в антизаконодателното законодателство на отделните държави е включена забраната за образуване на картел.

   

   

   

   

   

   

   

  ТЕМА 3

   

   

  Критерии и методи за оценка на конкурентоспособността на туристическата фирма

   

   

     Спецификата на отрасъла туризъм се състои в това,че в него се създава туристически продукт,който е напълно или частично осезаем,а ефектът от обслужването се оценява от потребителя в условията на определено емоционално състояние за зависещо от много фактори в това число и субективни характеристики на туриста като възраст,физиологични особености,навици,възпитание,култура,рабиране за комфорт и самочувствие или психологическо състояние процеса на потреблението на продукта.

     Всичко това проби възприемането на конкуренто способността на туристическият продукт като субективно зависещо от индивидуалните особености на всеки турист,неможем обаче да отречем и наличието на обективни характеристики на продукта за неговата конкурентоспособност.

     Конкурентоспособността на тур.пр. се определя на първо място от това до колко подробно е представена информация за тур.обект преди клиента да го е посетил.