Конфликти и конфликтни ситуации - същност и видове

 •  

  Курсова работа

  по

  Психология на личността

   

   

  ТЕМА:

   

  Конфликти и конфликтни ситуации – същност и видове. Управление на конфликти и разрешаване.Масова психика при критични ситуации

   

   

  СЪДЪРЖАНИЕ

   

  УВОД

  І ГЛАВА. Понятие за конфликт.

  ІІ ГЛАВА. Конфликтите-теоретични направления.

  ІІІ ГЛАВА. Видове и класификация на конфликтите. Конфликтни ситуации.

  ІV ГЛАВА. Стратегии за справяне с конфликтите. Управление на конфликта.

  V ГЛАВА. Личността при критични ситуации (конфликт) в тълпа.

  ЗАКЛЮЧЕНИЕ

  ЛИТЕРАТУРА

   

   

   


   

   

  Колко е трудно да си

  доволен от някого!?

  Ж. Дьо Лабрюел

   

  УВОД

  Конфликтите са неизбежни в общуването лице в лице. Те отразяват несъгласията и непримиримостта между Аз-а и другия. Основават се на два основни варианта: другия иска да ме ощети или другия не иска да ме разбере или не може да ме разбере. Основното вярване, което поддържа конфликта, е че собствените и чуждите желания и цели са несъвместими. Те откриват наличие на противоположни интереси и цели, интенции за навреждане, навреждащи действия.

  Конфликтът е едно от най-значимите социално психически явления, които възникват в процеса на съвместната дейност между индивидите в дадена група или организация. Съвместно осъществяваната дейност е една от най-разпространените форми на организация на индивидите от съвременното общество, което е предпоставка за разнообразните конфликти, които възникват при тази съвместна дейност.

  Фундаментално заложени са възможностите за възникване на конфликтите в групите при съществуващо несъответствие между изискванията за минимализиране на различията между членовете на групата и техните индивидуални различия. Значение оказват и несъответствията, които са последица от различията в ценности, потребности, интереси и социални нагласи - резултат от социализацията на индивида.

  При изследване същността на конфликтите Н. В. Гришина достига до заключението, че тяхната характеристика може да се даде чрез определението: “…конфликтът възниква като биполярно явление-противопоставяне на две начала, които се проявяват в активността на страните в конфликта, насочена към преодоляване на противоречията, при което тези страни се разглеждат като активни субекти.”

  Това и дава основание да обособим няколко основни характеристики на конфликта. Първата е биполярността му-взаимната противоположност на страните в конфликта и взаимозависимостта между тях. Втората е наличие на два субекта-страните в конфликта, които могат да бъдат или само индивиди или социални групи и общности. На трето място е активността, насочена към преодоляването на противоречието-проявява се от субекта или страните в конфликта и има за задача да преодолее възникналото противоречие.

   

   

  І ГЛАВА.Понятие за конфликт.

  Широко разпространено е схващането, че конфликтите са нещо неблагоприятно, че следва на всяка цена да се избягват и заобикалят, че в добрите отношения между хората няма място за тях.

  Представата за това, че може да се живее без конфликти и без да бъдат обсъждани е свързана с неумението да разграничаваме конфликтите от начините за тяхното разрешаване.