Класификация на методите

 •  

   

  Класификация на методите

   

  Тъй като емпиричното и теоритичното ниво на познание се явяват не само единен процес на преход от чувствено конкретното към конкретно общото,но е и спираловиден възвратно възходящ процес,то трябва да съществува и единна система от методи на всички нива на познанието.Диалектическият подход е вето възприемане на изследователя,основан на неговия мироглед.Системният подход способства за ограничаване на проблема по пътя на установяване на системообразуващи връзки и абстрахиране от излишни аспекти на предмета на изследване.На основата на това се създава специфичен модел на обекта,имащ ясна връзка с парадигмата на даденото знание,което в същност способства за трансформиране на реалния свят до изследователски модел.

  Методите може да се разграничат в следната схема:

  1)  методи за наблюдение

  2)  методи за обобщение на емпирично ниво

  3)  методи за обобщение на теоритични ниво

  Голямо значение в географските изследвания има използването на такива общонаучни методи и подходи като:системния анализ,моделирането,математическите методи и други.Събирането на фактически материал се осъществява на основата на комплекс от частни методи.

  Няма единно становище относно системата от методи на географията.Правени са опити да се класифицират по време на прилагането на методите;по пространствени и времеви структури;по ниво на достигане на конкретно знание чрез тяхното използване.В някои разработки има изброяване на различни методи с определена пълнота,например–теренните и полевите изследвания;при проявени закономерности са използвани:сравнителен,исторически,картографски.В последно време се отделя и много по–голямо значение на метода на моделирането и на системния анализ.

  Опит е правен и при разграничаване на понятията:метод,методика и методология. Съответно метода с три значения:път на научното познание и установяване на истината;приом или образ на действие.Методика се определя като съвкупност от способи,методи,приоми на последователно,най–целесъобразно провеждане на каквато и да е работа.Методологията се определя като учение за методите за опознаване на света и съвкупност от приомите на изследване,прилагани в която и да е наука.

  Традиционно в знанието за науката е поделянето на методите на три нива:

  -          философски

  -          общонаучни

  -          специалнонаучни

  Класифицирането става и от различни гледни точки:

  -          по тяхната принадлежност към някоя от науките

  -          по положението на наблюдателя или приборите спрямо наблюдаваните и изучаваните обекти и явления

  -          по състоянието на изучаваните обекти (пасивни,експеримент)

  -          по положението в системата на етапите на познание

   

  Симонов предлага следния ред на съподчиненост на методите:

  -          научен метод

  -          конкретен метод