Класицизъм. Жан Батист Молиер. 'Тартюф'

  •           КЛАСИЦИЗЪМ.ЖАН БАТИСТ   М О Л И Е Р. „  ТАРТЮФ”

    1.КЛАСИЦИЗЪМ:Към средата на 17 в Ренесансът е  вече отминал  исторически етап в културното развитие на  Европа.Феодализмът  не е все още  отмрял,защото  буржоазията  побеждава,но  не    все още окончателно .Политическато устройство  на  държавите  е пъстро и  разнообразно.Абсолютизмът  е  диктатура  на   феодализма      в държави  като Франция,Испания,Англия  и др,а Италия и Германия  са  все така  разкъсани и раздробени. Развитието на науката      и     техниката,  завладяването  на  нови земи,спомагат за развитието на научната  мисъл,която  воюва   и се разграничава  от  теологията и господството  на  църквата.Създават се художествени произведения,които реалистично  изобразяват живота .Главното литературно направление  през епохата  на абсолютизма  е КЛАСИЦИЗМЪТ-отражение  на  историческата действител-ност и силно  идеологическо средство  за поддържане  на установения  об-ществен строй,т.е.естетическо отражение  на  абсолютичната идея и утвърждаване на  национално  съзнание,за развитие на  националните  езици  исъздаване на идейно-съдържателна  литература.Най-съществен белег  на  Класицизма  е  рационализмът,т.е. възслава  на  човешкия  разум.Идеята трябва да  бъде  преднамерена-дългът към  държавата ,пред  владетеля,пред обществото.Литературните образи да са ясни ,без  развитие.  

    Декарт дава  философските основи на  естетиката  на Класицизма, а Никола Боало в своето „Поетическо изкуство”подробно разработва нормите му.Боало определя  разума като единствен критерий  за прекрасното.Разделя  жанровете  на  „висши”/трагедия,ода балада,сатира и така наречената „висока  комедия” на Молиер/ и „нисши”/комедии,    роман,поема/.Едни  от  най –ценните  достойнства на Класицизма  са изи-скванията  за яснота ,точност,логичност,простота,музикалност и хармония в езика.Най –ярки представители  на Класицизма са:Молиер,Корней и Расин  във Франция по  времето на  Луи XIV,чийто девиз е:”Държавата-това съм аз”Класицизмът  се проявява в архитектурата, склуптурата ,живопистта  и  музиката.Френският класицизъм е първото най-ярко литературно напраление  в западвоевропейскаталитерата.

    II.Молиер-велик комедиограф през  XVII  век.Жан БатистПок-лен, с актьорско име Молиер,   е роден в Париж през 1622г  в   буржаозно  семейство.Завършва известния Клермонски колеж,а после  не по желание  на  баща си ,който бил  скъперник  ,а  на  майка си,завършва  право  в Орлеанския  университет,но не става адвокат,а  актьор.   Едва       22-годишен,основава актьорска  група и почва  да играев Париж.Молиеровият театър не издържа конкуренцията, и преследван  за  дългове ,директорът на „Блестящият театър”Молиер попада  и в  затвора. В 1645 г.се  включва  в една провинциална трупа ,с която играе  в продължение на 13 години.В провинцията  Молиер се  учи на демакратизъм,опознава живота на френ-ския народ и вниква в боготството и поетичността  на  френския  език.Като актьор,като театрален  деятел  и комедиограф Молиер разчита  главно на  демократичния  зрител.В 1658 г. След тринадесетгодишна  театрална дей-ност  из френските  провинции  Молиер се установява  с групата си в Па-  риж ,  работейки  не само като  актьор,но и като  комедиограф.Води борба  с  аристокрацията,католическото  духовенство,срещу  лични  врагове ,зави-стници и т.н.В борбата си служи с едно от най-могъщите средства-със сме-ха.Като истински войник на  неподкупната  правда и реалистичното  изку-ство Молиер умира на сцената на 17 февруари 1673 г .,изпълнявайки роля-та на  Арган в комедията”Въображаемо болният”.Църквата отказва  да  да-де  разрешение  за погребението  му.Арманда,жената  на покойника,  тър-си съдействие на  краля,който решил въпроса по  „соломоновски”-погребението да стане  през нощта ,извън гробищата и без  тържества.Ис-торическите  документи  разказват ,че след ковчега вървели  Лафотен,       Боало, читатели,колеги от  театъра   и много  други негови почитатели.                              Молиер  е автор на  безсмъртните комедии”Мизантроп”,”Дон Жуан”,”Учи-лище за  мъже”,”Училище  за  жени”,”Тарртюф”,”Скъперникът”,”Буржоата-благородник” ,”Смешните преструвани” и др.Когато  църквата и  аристокрацията  отричат  „Тартюф”  ,Н.Боало казва:”Твоята  прелестна комедия ще прелитне  вековете”