Качества на питейните води, методи и съоражения за пречистване

 •  

  Качества на питейните води, методи и съоражения за пречистване.

   

  Качества на питейната вода

  В зависимост от предназначението си водата трябва да притежава определени качества,които са регламентирани от БДС (Български държавен стандарт). Всички тези качества са зададени в Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. Издадена от министъра на здравеопазването, министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на околната среда и водите. Качествата на водата се раделят на физични и химични показатели.


  Физични показатели

   

  1. Температура
  Температурата на повърхностните води варира от 0.1 до 25-30°C.Подземните води на дълбочина 20÷25 m имат постоянна температура, която отговаря приблизително на средно-годишнататемпература на съответната територия. От там надолу на всеки 33m. температурата се увеличава с 1°C наречен геотермичен градус. Вода с температура по-висока от 11°C не е приятна за пиене, а вода с температура по-ниска от 7 °C е вредна за организма. Същите изисквания се предявяват и към водата за животновъдство. За промишлеността – зависи от характера на производството.

   

  2. Мътност
  Характеризира наличието на пясък, глина, хумус, планктон, водорасли и др във водата. Мътноста е различна през различните сезони и се измяна в ралични диапазони според вида водоем ( 10-15mg/l за езера, планински реки или язовири и 100-600mg/lза реки в долното и средното течение. Водата за пиене по Наредба №9 трябва да има мътност под 1 NTU( 1mg/l разтворен Si = 1 NTU). Мътностанаводатасеизмервачрезмътномери или с еталонни проби.


   

   

  3. Прозрачност
  Водата има прозрачност, която се определя от количеството на съдържащите се във водата органични и минерални вещества. Измерва се със стандартна стъкленица с деления през 1см и диск с гравиран кръст. За питейна вода видимоста трябва да е до 110см.

   


   

   

  4. Цвят
  Цвета на водата се придава от разтворените в нея соли и органични съединения. При малки дълбочини водата е безцветна ,а при по-големи синъо-зеленикава. Цвета на водата е показател за замърсяването й. Измерва се чрез сравняване със стандартни разтвори. Питейната вода трябва да е безцветна.

   

  5. Мирис и вкус
  Вкусът на природните води може да бъде солен, горчив, сладък, кисел и т.н. Мирисът на водата може да бъде от естествен или изкуствен произход. Естествения произход се дължи на растения или животни, които измират във водата, изгниват и се утаяват. Изкуствения произход се дължи от външни фактори.
  За преценка на мириса се използва петобална скала.

  0 - няма мирис
  1 -мнаго слаб неосезаем за потребителите, но откриваем при лаб. усл.
  2 - слаб осезаем за потребителите мирис, ако се обърне внимание;
  3 - забележим леко осезаем мирис, предизвиква подозрения относно чистотата;
  4 - силен мирисът се усеща от потребителите и прави водата не вкусна;
  5 - много силен мирисът е толкова силен, че прави водата непригодна за пиене.
  За питейно-битови нужди водата трябва да е с бал под 2.
   

  Химични показатели

   

  1. Твърдост
  Твърдоста на водата се дължи на калциевите и магнезиеви соли в нея.
  Различни видове твърдост на водата:
  1. Временна или карбонатна твърдост. Отстранява се чрез загряване и утаяване.
  2. Постоянна – Caи Мg
  3. Общавременна+постоянна – всички Caи Мg соли във водата
  Различаваме:
  - много меки води Т0 ≤4 Нº
  - меки води Т0 = 8÷12 Нº
  - почти твърди води Т0 = 12÷18 Нº
  - твърди води Т0 = 18÷25 Нº
  - многотвърдиводи Т0 = 25÷50 Нº
  - извънреднотвърдиводи Т0 > 50 Нº
  Речните и езернитеводисаобикновеномеки. По-голяматвърдостиматподземнитеводи, особенодълбоките.Запитейно-битовинуждиобщататвърдост трябва да едо 30Нº.
  * Нº - Немски градус