История и развитие на счетоводството

 •  

  Реферат

   

  На тема:

   

  „История и развитие на счетоводството- от древността до днес

   

  Счетоводството в древносста

   

  Съвременното разбиране на счетоводстото,както и утвръждаването му като обособена научна са немислими без задълбочения анализ на неговот възникване и историческо еазвитие.Внимателното проучаване на генезиса на счетоводството като практическа дейност и като теоретично знание позволява да се изяснят тяхната еволюция и факторите,които им влияят.Това от своя страна спомага за формулиране на основните закономерности,тенденции и поуки ,извлечени от вековния опит в тази област,а също и за изграждане на стабилна система от знания,позволяващи да се прогнозира бъдещото развитие на счетоводството.

     За съжаление българските изследвания в областта на счетоводната история не са много.Вероятната причина за това са оскъдносста на историческите факти и на запазените материали,но също и сложността на самото историческо проучване.Историческият анализ на счетоводството изисква не само откриването и интерпретирането на запазилите се до днес исторически източници,но и едно цялостно познаване и изучаване социално-икономическата,политическата,духовната и културната среда през съответния исторически период.Всичко това е свързано с проучване на огромен обем литература,с нуждана от всестранни познания и със способността за откриване на взаимната вризка между историческите факти и обективната истина.

  В българската счетоводна литература особено значим принос за изясняване историческото възникване и развитие на счетоводството имат учените проф.Димитър Добрев,доц.Иван Пандов,проф.Димитър Спасов,проф.Коста Пергелов,д-р Антон Скраков и др.

  Наличие на елементарни форми на отчетност се установяват още през 3000 год. Пр. Н. Е. Сред повечето от народите.Става въпрос главно за Асиро-Вавилоноя,за халдейската и шумерската цивилизации,т.е. за тези,които са съдали най-древните държави и които имат най-древната писменност.Египртската,китайската,гръцката и римската държава въвеждан строга система за отчетност на приходите и разходите на държавната хазна.

  Появата на отчетността в древността се свързва със следните фактори:възникването на писменността;въвеждането на арабските цифри и десетичната система;разделянето на знаците от алгебрата;развитието за стокообмена(търговията);разделянето на труда.Като начало на древната отчетност се счита периодът на разпаденото на първобитно-общиния строй и зараждането на първите робовладетелски държави.Обобщавайки изследванията на Н.Градев,А.Свраков,А.Лозинский,може да се твърди,че появата на древната отчетност  е обусловена преди всичко от:

          Все по нарастващите размери на стопанската дейност през древността и невъзможността без съответното регистриране (като първи израз на отчетност) тя да се осъществява и да бъде контролирана

          Заинтересоваността на владеещите благата последните да бъдат отчитани

  Появата и развитието на писменноста и математиката

  Ако при своето възникване отчетността е обхващала единствено благата на отделните първобитни общини,то през робовладелския строй тя разширява своя обхват и надхвърля рамките на отделнито робовладелско стопанство,като започва да обслужва и нуждите на самата робовладелска държава.Това правило се подчертава от А.Свраков,който посочва:”Общият преглед на отчетността показва,че независимо от националните граници тя се развива преди всичко в две направления:първо,за нуждите на държавната власт и управление,и,второ,за нуждите на размяната”.Според същия автор най-значителен прогрес в развитето на древната отчетност е системата от счетоводно книги,използвана в древния Рим.Те са служили “не само за отделно регистриране и отразяване на вписванията”,а за установяване на взаимната връзка и последователност между тях.А.Свраков посочва,че “накои от тях са имали доказателствена сила в съда и сената”.

   

  Възникване и развитие на двойното счетоводство.Развитие на счетоводството през средновековието.

  Откритите от историците папируси (Египет) древни глинени плочки (Арисо-Вавилония),каменни ибронзови плочи(Гърция,Рим);върху които са правени вписвания,са първи опит за регистрация на движението на имуществото,както и на разходите и приходите на древните държави.Но това все още са “случайни и несистемни записвания,единствената цел на които е била да подпомогнат паметта.”

  Традиционно счетоводството се разделяна:просто(несистемно),известна още като аплография,или униграфия и двойно(системно,систематично) счетоводство,наречено диплография.До края на 12 и средата на 13 век се е развивало простото счетоводство.В неговата основа стоят описване на извършените зделки и промени в имуществото,включително на разчетните взаимоотношения;регистриране на постъпилите приходи под формата на налози в държавната хазна и тяхното изразходване през този период особенно във връзка с дейността на църквата като крупен търговец и лихвар,главен акцент в простото счетоводство са отразяване на касовите парични постъпления и плащания,като това се нарича “камерално счетоводство” (счетоводство за касовите приходи и разходи).При простото счетоводство не се използват счетоводни сметки а единствено се регистрира промяната в имуществото и дълговете в счетоводни регистри,наричани “търговски книги”.

  Зараждането на системното(двойното)счетоводство става през средновековието в италиянските градове-републики(Венеция,Флоренция и Генуа),който през този период се осъществява бурен стопанско-търговки и културен живот спорет проф.Панов “двойното счетоводство е било въведено най-напред в градските данъчни учреждения на Флоренция и Генуа през 1340г.”.