Ip адресиране

 •  

  IP Адресиране

   

   

   

   

  Общи положения:

   

  Мрежовият слой (слой 3) управлява маршрутизацията и вземането на решение накъде да бъде маршрутизиран трафикът. Тези решения за маршрутизация се основават на информацията в IР адреса на местоназначе­нието, състоящ се от 4 байта или 32 бита (за IPv4). Параметрите на уникалната 32-битова стойност за дефиниране както на мрежовата част, така и на частта за хост с адресна йерархия от 2 нива се появяват за първи път през 1985 г. в публикацията Request for Comment (RFC) 950. Нейната цел е логическо разделяне на IР адреса на 2 части, идентифицира­щи мрежата и устройството.

   

  Класове Адреси:

   

  Когато Интернет общността разработваше схемата на адресиране, тя раздели 32-битовите или 4-байтовите адреси на класове, според тяхно предполагаемо използване. Те дефинираха тези адреси като класови 1 (classful), защото ясно определят класовете в предварително дефинирани граници. Съществуват 5 главни класа мрежови адреси: A, B, C, D и E. Такива регистрирани Интернет класове може  да се получат от  ARIN (American Registry for Internet Numbers), която ги назначава според размера или класа на мрежата. Организацията ARIN извършва тези назначения на отделни организации и доставчици на Интернет услуги, според размера на мрежата, дефиниран от типа клас.

  Първоначално Интернет общността дефинира класовете, за да адресира мрежи с различни размери, обозначени с техните битове от висок порядък и със конкретни обхвати. В таблицата по-долу е представена тази инфор­мация за класовете А, В и С. Мрежите от клас А или  (8-битови регистрирани мрежови адреси) започват с първи (старши или най-висок в реда) бит – нула (0), следван от още 7 бита, които дефинират номера на мрежата и 24 бита, които могат да дефинират адреси на хостове от тази мрежа. RFC 950 поставя в този клас мрежи в обхвата от 1 до 126. Ограни­чението за максималния брой мрежи използва следния алгоритъм: 2n -2 (в случая 27 -2. Трябва да се извади 2, защото 0 в първия бит или в частта за мрежа не е валиден мрежов адрес. Адресът 127.x.x.x е запазен като адрес за обратна връзка  и се използва за тестови цели. Формулата за определяне на максималния брой хостове при адрес от клас А е 224 - 2, равно общо на 16 777 214 хоста за всяка мрежа. И тук изваждаме 2, защото адрес, съставен само от единици при този 24-битов обхват, индицира бродкаст до всички хостове в мрежата, а адрес, съставен само от нули, просто означава мрежата и не е валиден адрес на хост. Тези в клас А имат адресен обхват от 1.ххх.ххх.ххх до 126.ххх.ххх.ххх.

  Адресът от клас А: 127 е адрес за обратна връзка и не може да бъде използван като стандартен мрежов адрес. Обикновено се използва IР адреса 127.0.0.1, за да проверка  дали вътрешната IР конфигурация на уст­ройство функционира правилно. Ма­кар че технически приемаме този адрес за адрес от клас А, поради него­вото специално използване, ARIN не го дефинира като мрежов адрес.

   

   

  Клас В:

  Мрежите от клас В или  спазват същата основна формула, описана по-горе, в смисъл, че първите 14 бита с първите 2 байта се задават от ARIN като идентификатор на мрежата — Net ID. Това освобождава вторите 2 байта за идентификатор (ID) на хоста. Първите два бита от висок порядък в първия байт на адрес от клас В ви­наги са равни на “1”,”0”. Максималния брой мрежи е 214, равно на 16 384 мрежи. При оставащи 16 бита за хостове, можете да зададете общо 216 -2 или 65 534 хоста на мрежа. Тези в клас В имат стойност в адресния об­хват от 128.0.ххх.ххх до 191.255.ххх.ххх.

  Клас С:

   

  Мрежите от клас С или  имат стойност 110 за означаване на техните първи 3 бита от висок порядък. Спазвайки съ­щата основна формула, можете да получите 221, равно на 2 097 152 мрежи, с общо 28 - 2 или 254 хоста на мрежа. Можете лесно да идентифици­рате адресите от клас С, ако стойността в първия байт )  е в обхвата от 192 до 223.

   

  Класове D и Е:

  Както бе отбелязано преди, класове D и Е не са за обществено ползване. ARIN запазва адресите от клас D за мултикастни адреси и те не се задават за използване от отделни хостове в мрежа. Обхватът от адреси от клас Е е между 224 и 239. ARIN запазва адреса от клас Е за бъдещо из­ползване. Неговият адресен обхват е от 240 до 247.

   

  Table: The First Four Bits from the Major Network Classes

  Class

  Lead Bits

  Slash

  Prefix

  Possible Address Values[1]

  Nets per Class

  Hosts per Net

  A

  0xxx

  /8

  0.0.0.1-126.255.255.255

  126

  16,777,214

  B

  10xx

  /16

  128.0.0.0-191.255.255.255

  16,384

  65,534

  C

  110x

  /24

  192.0.0.0-223.255.255.255

  2,097,152

  254

  D

  1110

  /32

  224.0.0.0-239.255.255.255

  268,435,456

  0[2]

  E

  1111

  Undefined

  240.0.0.0-255.255.255.255

  Undefined

  Undefined