Инвестиционен портфейл- същност и етапи на неговото формиране

 • -Значими равнища на които се срещат много максимални или минимални цени на закриване.

  -Определяме силата на всяка линия и равнище.

  -При отсъствие на канал строим теоритични, паралелно сществуващи линии.

  -- При фундаменталния анализ се опитваме да определим главното направление за развитие на икономиките, за да може да определим нашите цели при данните от анализа е важно да се определи не толкова състоянието на  икономиките като отделни страни, колкото съотношението п/у направленията и скоростите на развитие на икономиките на различните држави. За това е нужно да се анализира не само икономическото сстояние на отделните страни, но и да се осществи сравнителният им анализ. Курс на валутата- съотношение м/у две валути, ето защо най-голямо влияние в/у него оказва именно разликата м/у равнищата на развитие на икономиките на тези страни.

   

  16.Електронна платформа за търговия с акции на българската фондова Борса COBOS

   

  COBOSeелектронна плотформа, осигуряваща директен достъп в реално време до системата за търговия на Бълг. Фондова борса- София. Популярната каса предоставя на своите клиенти възможността да използват тази електронна платформа директно от своите персонални компютри с/у заплащането на комисионна в размер на договорен процент от обема на сключените чрез платформата сделки, при това без да изисква минимална комисионна и годишна такса за електронен сертификат. Ползващите елестронна платформа получават котировка в реално време за всички ценни книжа търгувани от БФБ-София, както и достъп на котировки в дълбочина т.е всички котировки купува и продава от избрана емисия, както и информация за трсените и предлагани обеми. COBOS дава възможност за директно дистанционно продаване на поръчки, като за целта е необходима единствено интернет връзка. Електронната платформаCOBOS сдържа графики, анализи на ценни книжа и тяхната търговия на фондовата борса, новини за фирмите, чиито ценни книжа се тргуват и друга информация. Освен това  COBOS предоставя на криента актуална информация за притежаваните от него ценни книжа и парични средства по всяко време на денонощието. Тя дава възможност за онлайн мониторинг на подадените от клиента поръчки за покупка или продажба на ценни книжа, както и възможност за отмяна на всяка една поръчка. Електронната платформа COBOS е надеждно защитена посредством електронен сертификат и парола за достъп до нея. COBOS поддържа комуникационен чат канал с брокера на Популярната каса.

  COBOS е интернет базирано приложение за оторизиран и защитен достъп в реално време до система за търговия на БФБ- София, с цел въвеждане на поръчки за сключване на сделки от клиенти на борсови членове след тяхното потвэрждение за борсови посредници. Реално време в случая означава, че приложенията на потребителите на COBOS се актуализират най-малко на всеки 15 секунди. Участниците в системата на трговията чрез електронната платформа са три вида лица- крайният клиент, брокурът на съответния инвестиционен посредник и администраторът на системта от страна на инвестиционния посредник. Всеки клиент получава електронен потребителски сертификат за работа в COBOS с клиенски права, като сщевременно сключва стандартния рамков договор за извършване на сделки с ценни книжа със съответния борсов член. Брокерт получава електронен брокерски сертификат, който уникално го идентифицира пред системата за търговия на борсата и му позволява да препраща към нея получените от клиента порчки за покупка или продажба на ценни книжа. Администраторът на системата на практика е фигурата, която задава правата на достъп на клиента и на брокера, като същевременно е отговорен и за генерирането и пддържането на техните сертификати.

                        .                          .

   

  10. Основни понятия при търговията с акции.

  Инвестициите в Акции са най разпространената форма на инвестиции. Акцията представлява съучастие в собствеността на фирма под юридическата фарма на якционерно дружество. Акционерните дружества биват два вида частни и публични.

  Частните акционерни дружества са затворени, публичните са отворени от гледна точка на възможността за участие в капитала от страна на лица, които не са сред учредителите на дружеството. При частните акционерни дружества учредителите желаят да запазят контрола и печалбите за себе си и не желаят да допуснат външни лица да участват в капитала на дружеството. С предлагането на акции на публиката акционерното дружество се превръща в публично. Всички акционерни дружества се учредяват като частни. Следд като част от акциите са продадени на публиката, те могат да се купуват и продават на фондовата борса. Фондовата борса е пазарт на акциите, където в зависимост от търсенето и предлагането се формира на инвестиция, пазарната цена на която постоянно се изменя. Инвестицията в акции изисква постоянно наблюдение на развитието на техния курс. Без такова наблюдение нсеки инвеститор е изложен на риск да загуби своята инвестиция. Това е едно основно и просто правило, което обаче често се пренебрегва. Варирането в цената на акцията открива възможности за реализирането на печалбата. Инвестицията в акции открива шансове за реализация на печалба, но тя е свързана и с риск за загуба.

  Видове акции- обикновенни и преференциални. Обикновенните акции са с право на глас в общото събрание на акционерите, някои от тях съдържат правото за закупуване на акции от нова емисия с предимство, което има за цел съхраняване на съществуващата структура на акционерно участие.Основните недостатци на обикновенните акции е че техните притежатели са последни по ред в процеса на обезщетение с активи на фирмата в случей на нейната ликвидация и това че правото на дивидент може да бъде реализирано едва след като притежателите на преференциални акции са палучили свая дивидент.

  Има различни видове обикновенни акции-те могът да бъдат разделени на различни класи. Клас А- притежателят на една акция да има право на 10гласа в общото събрание. Клас Б- притежателят на една акция има право на 1 глас в общото събрание. Клас В- притежателят на акция няма право в общото събрание.