Инвестиционен портфейл- същност и етапи на неговото формиране

 •  

  20. Валутни курсове и основни понятия.

   

  Валутен кус-това е цената на паричната единица на една държава, изразена в паричната единица на друга држава при сделка за покупко-продажба. Такава цена може да се установи, изхождайки от съотношението на търсенето и предлагането на определена валута в условията на свободния пазар, или да бъде строго регламентирана с решение на правителството или неговия главен финансов орган, който обичайно е централната банка. Курсът, котировката или цената на валутата се определя ат самия пазар и изразява следните начини: права котировка- количество от националната валута за една чужда единица, обратна котировка- количество от чуждата валута за единица от местната.

  Крос курсове-това е съотношение м/у две валути, което пройзтича от курса им по отношение с курса на трета валута. При операции на световния пазар често се използват крос курсовете с щатски долар, тй като доларт се явява не само основна резервна валута, но и на валута по сделките в болшинството валутни операции.

  Спот курс- цената на валутата на една страна, изразена във валутата на друга страна, установена в момента на приключване на сделката при условията за обмена на валута на банките контрагенти на втория работен ден след деня на приключване на сделката. Спот курсът отразява колко високо се оценява националната валута в момента на провеждане на операцията.

  Основни понятия на пазара FOREX-Финансовите учруждения, постоянно осъществяващи котировките на крсовете за покупка и продажба на различни валути и влизащи в сделки по тях, се нарича маркет мейкъри. Финансовите учруждения, осъществяващи запитвания за стойността на валутите се нарича маркет юзери.

  Пункт- това е минималното допустимо изменение на цената.

  Спред- разлика между цената на покупка и цената на продажба.

                    .                     .

   

  21. Фундаментален анализ при валутната търговия.

   

  Съществуват два основни способа за анализ на ситуациите на пазара- фундаменталин и технически. Првият се занимава с оценка на ситуации от гледна точка на политическата и икономическата среда и финансово  кредитната  политика. Вторият се основава на методите на графическото изследване и анализа, основани на математически принципи.

  В рамките на фундаменталния анализ се изучават различните съобщения за валутно-финансовите събития по света, увленията от политическия и икономическия живот както на отделните страни, така и на световните общности като цяло, които могат да окажат влияние на развитието на валутния пазар, прави се онолиз с който се цели да се разбере до какво изменение в курса на валутите те могат да доведат. Тук важни се оказват информацията за дейността на борсите и големите кампании от типа маркет-макерс, лихвените ставки на централните банки, икономическия курс на правителствата, възможните промени в политическия живот на страната, а също и всевъзможните слухове и очаквания. Фундаменталния анализ е една от най-сложните части и в същото време една от ключовите части за работа на валутния пазар. Провеждането на фундаменталния анализ понякога е сложно, тъй като едни или други фактори по няколко или поеденично имат в различните условия нееднакво значение на пазара или могат от решаващи да станат абсолютно незначителни. Необходимо е да се знае взаймовръзката и взаймното влияние м/у различните държави, историята на развитието на валутите, те определят съвкупния резултат на едни или други икономически мерки и установяват връзката м/у абсолютно несвързани на пръв поглед събития. На валутния курс въздействат следните фактори, отразяващи състоянието на икономическите данни на страните. Показатели на икономическия ръст. Състояние на търговския баланс, степеннта на зависимост от външните източници. Ръст на паричните маси на вътрешния пазар. Равнище на процентната ставка. Платежоспособност на страната и доверие км националната валута на световния пазар. Спекулативни операции на валутния пазар. Степен на развитие на другите сектори на световния пазар- пазарът на ценни книжа, конкуриращ се с валутния пазар.

  Фондови индекси-DJIA-USA, FTSE-100-UK, CAC-40- France, DAX-30-Germany.

  Американски индекси- Индекс Дау Джонс-Сществуват 4 икдекса на Дау Джонс.

  Индекс „Стандарт енд пуърсS&P- Tози индекс се публикува от независимата компания „стандарт енд пуърс”. Той е съставен в два варианта- по акции ог 500 корпорации по акции от 100 корпорации.

  -Индекс на Нюйоркската фондова борса NYSEIndex.Донните от този индекс представлява показател от претеглени пазарни стойности на движенията на курсовете на акциите на всички корпорации, регистрирали свойте книжа на Нюйоркската фондова борса, тоест в същността си този показател представлява средна цена на акциите на всички компании на Нюйоркската фондова борса, претеглен по пазарна стойност на акциите на всяка корпорация.