Информационно общество - проблеми и перспективи

 • ИНФОРМАЦИОННОТО ОБЩЕСТВО – ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ

  Като се анализират проблемите и направленията в развитието на информатиката, става ясно, че тази наука се диференцира главно в две направления.Първото е известно като наука за информацията, или информация и документация, и е тясно свързано с библиотекознанието.Второто направление е ориентирано към развитието на информационната технология.Основата на това управление е науката за ЕИМ.Особен интерес представлява развитието на второто направление – информационната технология.В него могат да се разграничат две насоки.Първата е развитието на науката за ЕИМ,включваща електронни схеми, запомнящи устройства, входно – изходни устройства.Втората насока е свързана с организацията и използването на информацията.Към нея могат да се отнесат проблемите на потребностите на информация, нейното получаване, разпределяне, обработване и съхраняване.Проблемите на организацията и използването на информацията са тясно свързани с развитието на научната информация и немогат да се класифицират само като подразделение на информационната технология.Особено внимание е обърнато на АИТС, чието развитие е тясно свързано със широкото разпространение на ЕИМ и стремежа на учените да намерят ефективни пътища за обработване на огромни информационни масиви, с което се свързва и автоматизирането на информационния процес.Основата на тази дейност са кодирането, преобразуването на информацията от естествения език на езика на ЕИМ, разполагането и търсенето на данните в паметта на ЕИМ, създаването и оптимизирането на различни алгоритми за автоматично обработване на информацията и т.н.

  Основните дейности при проектирането на АИТС могат да бъдат разпределени условно в четири направления – подготовка и въвеждане на информацията; програмно реализиране на основни алгоритми; организиране на бази от данни(БД); съоръжаване на системата.И четирите направления трябва да се разглеждат като взаимносвързани звена на единна система.

  Първото направление при проектирането на автоматизирани ИТС обхваща процеса на подготовка и въвеждане на информацията.Особен интерес при подготовката и въвеждането на информационните данни представляват кодирането и уплътняването на информацията.Тези два процеса осигуряват икономия на място в машинната памет, регулиране на структурата на информационния масив и опростяване на методите на организация на информацията в паметта на ЕИМ.

  Въпросите на второто направление при проектиране на АИТС са свързани с реализирането на основните алгоритми на ИТС.Към тях се отнасят алгоритмите за формиране на информационния масив в паметта на ЕИМ, за търсене и за извеждане на необходимата информация.От правилното функциониране на алгоритмите зависят икономическата ефективност на ИТС, разционалното използване на паметта на ЕИМ .

  Третото направление при проектиране на автоматизирани ИТС обхваща въпросите на организация на БД на системата, което е от особено значение за бързодействието и за ефективността на ИТС.

  Четвъртото направление при проектиране на АИТС обхваща техническата база, на която те са създадени.Същността се състои не само в осъвършенстването на самата техника, но и на дейността на дадената апаратура.

  В съвременната обстановка на бързоразвиващите се средства за обработка и предаване на информацията, реализация на автоматизирана информационна и управляваща система се явява неделима част от съществуващите и бързоразвиващите се информационни технологии.