Информационни технологии - лекции

 •  

    Информация    -   Философско  определение

  Информацията е Общо и фундаментално философско понятие (като материя и енергия),поради което не е възможно да се предложи точна дефинация.Синоними на понятието информация (в различен контекст)са знание ,сведение ,факт и др.

    Информация  -  Интуитивно определение

  Информацията може да се разглежда като отражение (в съзнанието на човека) на специфични (реално съществуващи или теоретично възможни)свойства или отношения на обекти,процеси,явления,модели и др. в природата и обществото.Информацията е и всеки критерий за избор измежду елементите на даденото множество,т.е.всеки критерий,който позволява съкращаване на множеството в което се търси отговор на поставен въпрос.

    Още за информацията

  Информацията,независимо какво разбираме под това понятие ,се формира в съзнанието като резултат от сетивните възприятия и мисловната дейност на човека.Информацията винаги има някакво абстрактно представяне("Моделира се"върху данни),което от своя страна се "проектира"въху физически носител.

    Още  информационни   дейности

  Споменатите дейности не изчерпват списъка на възможните информационни дейности.Други важни дейности например са обменът ,извличането,забравянето и преобразуването(в т.ч. пораждането,възсрановяването и обобщението) на информация.

    Информационни п роцеси

  Всяка информационна дейност се моделира като информационен процес,явяващ се абстрактен модел на съответната информация за реалната дейност,която се осъшествява в пространстовото и времето.Така информационните дейности са присъши на съзнанието ,а инф.процеси са техните абстрактни модели

    Информационни  дейности

  Възприемането чрез сетивата (слух,вкус,зрение,осезание и обоняние),осъзнаването и осмислянето (балгодарение на мисловната дейност и натрупания опит),запаметяването (в кратковременната или дълготрайната памет) и предаването на информация (чрез представянето й в различни форми)на други индивиди са информационни дейности,присъщи на човека

    Съответстиве  -  Съответветствието между посочените по-рано информационни дейности и техните модели-информационните процеси,е:

  Инф.Дейност -> Инф.Процес

  Възприемане -> Събиране

  Осъзнаване->Обработване

  Запаметяване->Съхранение

  Предаване->Разпространяване

    Основни   инф.. процеси  и дейности

  Всеки Информационен процес (дейност) може да се разглежда като композиция на посочените по-рано четири:

  Събиране(възприемане),Обработване(осмисляне),Съхранение(запаметяване) и разпространяване(предаване) Затова тези четири процеса (дейности) се приемат за основни.

    Съобщение

  Всяко представяне на офнормация за обект или процес върху физически носител,разглеждано като найна форма за участие в информационните процеси,се нарича съобщемие.

  Една и съща информация може да се представи с различни съобщения.

  Ендо и също съобщение може да носи различна информация за различните субекти

    Данни

  Когато съобщенията се състоят от низове,съставени от различними един от друг знаци,принадлежащи на предварително определено множество (наречено азбука),се казва,че информацията е представена дискретно.В този случай информацията има абстрактен носител,наречен данни.

  Предмет на Информатика

  Предмет на информатиката са информацията и информационните дейности (вкл.техните представяния и модели) в природатаа и обществото.Информатиката изледва информациата от гледна точка на найната структурианост,количествени характеристика,форми и начина на представяне.

    Компютърна Информатика

  Приетото е клонът на информатиката ,който е свързан с използването на компютърните системи (КС) за обработката на данни,да се нарича компютърна информатика

  в компютърната информатика се провеждат изследвания ,свързани с теорията ,методите и средствата за автоматизиране на ифнормационните процеси с (КС)

  ЛЕКЦИЯ 2 -АЛГОРИТЪМ

    Понятие за алгоритъм

  Римският принцип "разделяй и владей" е добре известен от историята.Той се прилага  успешно когато искаме да изпълним ,или да обясним някое сложно действие,например как да приготвим някое ястие.

  Затова понятието алгоритъм интуитивно се свързва с понятия като множество от правила (инструкции,команди и пр.) разпоредба ,предписание ,план рецепта и др.

    Още за понятието

  Алгоритъмът е средство да се възложи определена дейност на изпълнител,от който се изисква:

  1.Да може да извършва използваните в алгоритъма елементарни действия

  2.да узнае в каква последователност трябва да изпълнява тези действия.

    Неформално  Определение

  Описание на дикретен процес ,който започва в някакво определено начално състояние (входна информация) и достига до резултат (изходна информация-друго ,крайно състояние).

  Състоянията може да са както реално съществуващи,така и да представляват абстрактни модели(данни,отношения).

    Исторически Сведения

  Строго определени правила за достигане на някаква цел са били формулирани най-напред в математиката.От дълбока древност например е известна система от правила(наречена алгоритън на Евклид),Определяща най-големия общ делител НОД(a,b) на всеки две естествени числа a и b.

  Идеята за съставяне (композиране)на алгоритми (и действия) от по-прости намира широко приложение в КИ.Всеки алгоритъм моделира протичането на процес в природата,обществото или науката.

    Произход  на  термина

  Терминът алгоритъм произлиза от името на Абу Джафар Мохамед ибн Муса ал-Хорезми(арабски математик),който около 820г. от н.е. написва научен трактат за това как да се представят (записват) числата в 10-ична бройна система и как да се смята с тези представяния.

  Съчинението на ал-Хорезми е преведено на латиские език в Средновековна Европа в началото на 12-ти век

  По-късно съдържанието на понятието се разширява-като алгоритми започват да се разглеждат и известни по това време изчислителни процедури

    Компютърен Алгоритъм

  Всеки алгоритъм в компютърната информатика (компютърен алгоритъм) е множество от недвусмислени и изпълними стъпкии(описани обекти и действия),моделиращи краен и ограничен в пространството и времето Информационен процес,про който от дадена начана (входна) информация се получава като резултат друга (изходна) информация-в по-късен период и евентуално на друго място

    Програма

  Програмата представя един алгоритъм във форма и вид,в които той може да бъде възприет и съответно изпълнен от автомат(компютърна система)Съставянето на програми е част от процес,наречен Програмиране.

    Изискване към компютрите:

  а/Формалност-Не е необходимо изпълнителят да има представа за решаваната задача и естеството на получаваните резултати-Достатъчно е той да изпълнява една след друга предписаните му елементарни операции (команди).Това Свойство е от съществено значение,защото позволява изпълнетелят на един алгоритъм да бъде и лишен от разум-автомат.

  б/Крайност-Алгоритъмът трябва да бъде описание на процес,който е локализиран в пространството и краен във времето.От това свойство следва ,че всяко изпълнение на алгоритъма задължително има начало и край във времето.Нарушаването на това изискване при описанията на алгоритми (а от там и при тяхното изпълнение на компютри)води например до проблем ,известен сред специалистите по КИ като "зацикляне"

  в/Дискретност-Свързано е с обстоятелството,че описанието,представено от алгоритъма,се състои от краен брой елементи(декларации,обекти,инструкции,команди и др.),а съответния алгоритмичен процес протича на отделни стъпкиТова свойство налага непрекъснатите по своята природа процеси и обекти да се моделират чрез дискретни компютърни представяния.

  г/Определеност-Означава,че на всяка стъпка информацията за състоянието и протичането на моделирания процес трябва да е достатъчна,за да определи еднозначно следващото действие на изпълнителя.Следствие е,че ако процесът е краен,то резултатът е напълно определен само от началните (входни) данни и действията,описани от алгоритъма.

  д/Масовост-Отразява възможността при изпълнението на алгоритъм за всеки начален елемент (от допустимото множество входни данни) да се получава търсеният резултат.Иначе казано,алгоритъмът може да се прилага не само при решаването на една конкретна задача,а цял клас от еднитипни задачи.