Информационни системи за ръководители

 •  

  Информационни системи за ръководители (EIS)

  Същност на екзекутивните информационни системи

  Характеристики на EIS

  Видове EIS

  Графичен редактор Visio: функционални характеристики

  Стандарти за моделиране на бизнес процеси и системи

  4.1 Същност на екзекутивните информационни системи

  EIS Executive Information Systems – Екзекутивните информационни системи обслужват мениджърите от най-високите управленски нива, които вземат глобални решения за организацията.Те имат нужда от общ поглед, а обикновено нямат достатъчновреме. Затова тяхната информационна система трябва да бъделесна за използване. Информацията която показва трябва дабъде обобщена, ясна и лесна за възприемане.

  Информационната система, която обслужва топ мениджъритетрябва да съдържа както външна така и вътрешна информация,която се получава от MIS и TPS.

  Изследователите са установили, че изпълнителните директориимат малко време и се нуждаят от специфичен начин на представяне на информацията с която боравят. Затова се развиватсистеми за представяне на информация в обобщен вид, чрезграфика, схеми, диаграми и други средства за онагледяване.

  Мениджърите най-често използват мишката и менюта за да извлекат необходимата им информация – често във вид на справки, таблици, графики. Тази информация показва резултата отобработката на голямо количество данни. Ако информациятане е в направлението на интереса или не е систематизирана,мениджъра няма да използва такава IS.

  При разработването на концепцията за DSS се е предполагало,че този вид системи ще бъдат използвани от всички ръководители, които се нуждаят от информация по-добра от предлаганата от MIS. Оказва се, че средното ниво мениджъри и аналитициги използват повече, поради натовареността на ръководителите(топ мениджъри) и недостатъчните време и знания за използване на компютърната техника. Но висшите ръководни кадри сенуждаят от по-общ поглед върху организацията. Поради голямата си заетост се нуждаят от удобна за използване IS. Освентова те предпочитат да получават информацията в лесен завъзприемане вид и характерна форма, която често зависи отиндивидуалните личностни качества на ръководителя. За товасе развиват системи за представяне на информация в обобщенвид чрез графики, диаграми и други средства за онагледяване.Създадените системи носят наименованието Екзекутивни информационни системи (EIS), но много често те се наричатоще системи за персонално представяне на информацията,показващи данните, които ръководителя иска в желаната от него форма. D.W.DeLong и J.F.Rockatr предлагат следното определение за EIS:Приятелски настроена, графично ориентирана, компютърно базирана информационна система, която осигурява бърз достъпдо навременна информация и директен достъп до мениджърските отчети.[2]

  4.2 Характеристики на EIS

  Най-общо EIS представляват информационни системи, които:

     са разработени специално и изрично за целите на топ мениджърите;

     използват се от тях без технически посредници;

     съдържат структурирани и неструктурирани данни;

     използват интелигентни, интегрирани графични, комуникационни и текстови технологии;

     изискват информация в по-голяма степен за околната бизнес среда отколкото вътрешна информация.