Характер

 •  

  ДОКЛАД

  По Икономическа психология

  На тема „Характер

   

   

   

  Обществото е нещо външно,обгръщащо живота ни отвсякъде,то еобективен факт,противостоящ ни под формата на принуда.Неговите институции моделират действията и дори оформят очаквания. Положението в социалната система определя и предрешава всичко.Обществото ни предхожда и ще ни надживее,нашият живот е само епизод от величествения ход на времето-обществото е зидът на нашето пленничество в историята.

  Поведението на човекав обществото е социално обусловено. Това твърдение произтича от факта, че всеки човек живее в обществото и се формира в и чрез него. Разбира се това въздействие е във всички случаи опосредствено - човек се намира постоянно в малки социални групи, които оказват влияние върху него и където той извършва своята дейност. Както е многообразна човешката дейност, така многообразни са и обществените взаимоотношения. Динамика на личността обхваща факторите или силите, които определят развитието на личността и нейното приспособяване в обществото.

  Личността като понятие е съвкупност от устойчивите психологически качества на човека,съставящи неговата индивидуалност.Индивидуалността от своя страна е своеобразно съчетание на индивидуалните свойства на човека,отличаващи го от другите хора,а индивидът е отделният човек със съвкупността от всички присъщи на него качества:биологични,физически,социални,психологически и др. В структурата на личността се включват като правило способностите,темпераментът,социалните нагласи и насочеността на личността.

  Личността и темпераментът са свързани помежду си така,че темпераментът се явява своего рода обща основа на много други личностни свойства и най-вече на характера.И характерът и темпераментът се проявяват в поведението.Но докато темпераментът характеризира начина, по който протича поведението на човека, характерът определя мотивите, които пораждат това поведение. За това често зад поведение, което външно протича по един и същ начин  и е проява на един темперамент, се крие различен характер.Характерът и темпераментът са различни по своя произход. Човек се ражда с определен темперамент.В характера обаче се включват индивидуалните особености на човешкото поведение, които се формират в живота на човека  под влияние на възпитателните  условия и жизнения опит.


   

  ХАРАКТЕР

  Характерът или още характеровата структура е система от относително постоянни мотивиращи и други черти, които са изразени по специфичен начин в действието на индивида свързвайки го с другите и реагирайки им. Също така реагирайки на различни видове стимули и средата, които го водят до нормалната или продуктивна характерова структура. Връзката характер-личност и характер-темперамент е сложна но може да се обобщи по следния начин. Характерът представлява нещо като структура посредник между вътрешния свят (душата) на личността и външния свят (обществото). Що се отнася до характер-темперамент, то може да са каже, че темперамента е черта на личността, която е вродена. Още от самото раждане детето има заложен темперамент, който се изразява в различни действия (като сукане, спане, възбудимост на нервната система и така нататък). Характерът от своя страна не е изцяло вроден, той зависи от наследствеността, предразположението, в даден смисъл и от темперамента, но в същото време той се формира през целия живот на човека. Според класическата психоаналитична традиция характерът може в следствие на травма (или непродуктивно развитие) да се фиксира на даден етап от развитието, при което говорим за анален характер, орално-садистичен характер, орално-рецептивен характер и така нататък

   

  Фройд

  Първата книга на Фройд относно характера описва аналния характер, който съдържа черти като упорство, стиснатост и изключителна чистота: "Хората, които бих искал да опиша, се открояват с това, че като правило в техния характер се откриват следните три черти: те са много прилежни, пестеливи и упорити. Всяко от тези неща вече само по себе си се отнася към цял ред или неголяма група черти от характера, които се намират в тясно отношение една към друга". Фройд също описва еротичния характер като обичащ и зависим. И нарцистичния като роден лидер, агресивен и независим, защото не е интернализирал силен Свръх-аз.