„Граф Монте Кристо”

 • „Граф Монте Кристо”

  1. Творчески замисъл:

  а) от битова сцена в кръчма­ в Париж, в която младият обущар Франсоа Пико се хва­ли с богатството и красотата на своята годеница Маргарет, се ражда една приказно-приключенска история, поразяваща с изненадващи сюжетни ходове;

  б) избрал динамичен, напрегнат сюжет, ав­торът изцяло следва тенденцията в културната епоха от края на 30-те години на XIX век във Франция - доближаване до ежедневния, до масовия вкус чрез онази форма, която би би­ла най-лесно възприемаема.

  2. Жанр:

  а) роман - на­лага се с познатата класическа схема - типични герои, обществото като институция на високопоста­вени членове; обществото-маска за скриване на безскрупулност, безнравственост; главоломни събития - животът във Франция по време на Стоте дни (след 1815 г.) и последвали­те ги революции;

  б) допълнителният жанров определител (а и това го отде­ля от другите романи), е не толкова историко-приключенския характер на текста, а формата - роман-подлистник;

  в) Дюма  остава на позициите на утвърждаващ френския исторически роман с приключенски сюжет.

  3. Тема - романът е разказ за тържеству­ващото добро и справедливост, за свободата на избора и честта, за човешкото достойнство и вярата, за съвестта.

  4. Проблеми и мотиви:

  а) проблематиката в романа „Граф Монте Кристо" - в две плоскости:

  -         първата е плоскостта на миналото и настоящето - проблемите за изгубената свобода, за човека и властта, за политическото интригантство, алчност, непочтеност, за престъплението;

  -         втората е по-скоро постигнатото бъ­деще - с възстановената хармония, с възвърнатата свобода, с тържествуващото провидение, с човешката надежда;

  б)мотиви - носят печата на личната съдба, на личната гледна точка и след това пресечната й с обществото.

  5. Идея:

  а) романът „Граф Монте Кристо" е приказка за човешката чест, за човешката съвест и надежда.

  б) за силата да простиш и да дариш свобода, да останеш верен на себе си;

  в) историяна една личност, премина­ла през ада на страданието и пречистила душата си;

  г) за едно общество, готово все още да приема с почести и слава само богатите. История, която винаги ще се повтаря, за­щото е част от кръговрата на живота.

  6. Сюжет - художественото действие се разделя в две час­ти.

  а) първата обединява случки, интриги, свързани със заго­вора между Фернан, Вилфор, Данглар, попадането на Дантес в замъка Иф, разкритата тайна на Абат Фариа;

  б) втората част уравновесява тъмните краски на първата и след 14 год. на сцената на същото общество се появява граф Монте Кристо като победител, носещ възмездие.

  в) основната сюжетна нишка „върви" по пътя на възмез­дието.

  7. Развитие на действието

  а) експозицията - на­чин да бъде въведен читателят в обстановката, но и да се убе­ди в правотата на бъдещата сила на провидението.