Форми на счетоводството

 •  

  СЕМЕСТРИАЛЕН  ПРОЕКТ

   

   

   

  по

  С Ч Е Т О В О Д С Т В О

  и контрол

   

   

  на тема:

  Форми на счетоводството. Същност, роля и значение. Видове счетоводни форми, предимства и недостатъци

   

   

  СЪДЪРЖАНИЕ:

   

   

  Въведение................................................................................................3

  1.Форми на счетоводството. Същност, роля и значение.....................4

  2.Развитие на счетоводните форми.......................................................6

  3.Видове съвременни счетоводни форми, предимства и недостатъци.......................................................................................................9

  4.Способ на обобщаването на счетоводната информация.................15

  Заключение............................................................................................18

  Използвана литература.......................................................................19

   

   

   

  Въведение

  Счетоводната форма има голямо значение за рационалното, икономическото и качественото водене на счетоводството. Тя е от значение при използването на данните за контрола, анализа и ръководството. Формата оказва влияние и при съставянето на периодичните отчети, както и върху организацията на труда на счетоводителите. Различните счетоводни форми предоставят различни възможности в това отношение. Усъвършенстването на счетоводната форма е важно за подобряването и поевтиняването на счетоводната работа.

  По известни и по-широко прилагани счетоводни форми през различните етапи на развитието са следните: Едножурнална счетоводна форма; формата “Дневник – главна книга”; “Мемориално-ордерната форма”; “Журнално-ордерната форма”; формата “Дневник – каре” и други. В последно време, във връзка с внедряването и все по-широкото използване на съвременната изчислителна и друга техника за механизирано и автоматизирано извършване на счетоводната работа, се наложи създаването на нови форми, в които се съчетава използването на различните видове технически носители – магнитни дискове, дискети и други и разпечатки – машинограми: дневник, главна книга, аналитични ведомости и др.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1.Форми на счетоводството. Същност, роля и значение

  Счетоводната отчетност в предприятията се осъществява посредством прилагането на определени счетоводни форми. Тя обединява всички счетоводни регистри, в които е групирана и обобщена първичната счетоводна информация за извършваната от предприятието дейност. Всяка счетоводна формаосигурява[1]:

       единство на класификацията на отчитаните обекти на база утвърдените национални класифакатори;

       предоставяне на необходимата счетоводна информация за мотивирането на управленските решения за данъчно облагане и за опазването на собствеността;

       обективност, точност, пълнота, достоверност и навременост на счетоводната информация за управлението на предприятието;

       предварителен и текущ контрол върху първичната счетоводна информация;