Формални езици и граматики и ролята им за представяне и обработване на информацията

 •  

   

  К У Р С О В А   Р А Б О Т А

  по    и н ф о р м а т и к а

  Формални езици и граматики и ролята им за представяне и обработване на информацията

  Езиците се подразделят на два класа: естествени и изкуствени. Естествените – определени, стабилни знакови структури; отделните знаци и знакови конструкции са безотносителни; те са националните езици в тяхната говорима версия.

  Естествен език - система от знаци за предметите и явленията и правила за тяхното свързване в изрази, способни да опишат човешката мисъл се нарича естествен език.При взаимоотношението между човека и компютъра, или между отделните части на компютъра, естествените езици са неприложими, защото в тях липсва едно основно качество – еднозначност на предаваната информация.

  Изкуствени – те са символни езици, подклас на които са формалните езици; множество от изрази , което се задава при помощта на списъка на първичните изрази и на някакъв набор от формални правила на образуването на изразите в даден език.Формален език-понятието формален език е създадено във връзка с развитието на информатиката и машинната обработка на информацията. То представлява аналогия на естествените езици, но са направени опростявания с цел еднозначно възприемане и обработка на информацията.

  Система от знаци за представяне на данни и правила за тяхното свързване в изрази, подходящи за машинна обработка се нарича формален език.

  Например изреченията:

           Площта на апартамента е около 60 кв.м.

           Ученикът тялом присъствува в клас, но духом е на друго място.

  съдържат еднозначно неопределена информация. Това обстоятелство затруднява нейната машинна обработка.

  От друга страна, изреченията

           Площта на апартамента е точно 60 кв.м.

           Ученикът тялом присъства в клас, но духом е в своя роден дом.

  съдържат еднозначно определена информация. Това обстоятелство я прави подходяща за нейната машинна обработка.

  В обикновената ежедневна употреба говорим за формален език като за начин на говорене, обусловен от нормираност, стегнатост, строгост, терминологичност и неемоционалност на изказа.
  В математиката, логиката и компютърните наукиформален език е това множество от думи с крайна дължина (тоест буквени низове), извлечено от дадена крайна азбука. Научната теория, за която формалните езици са обект на изучаване, се нарича теория на формалните езици. Азбука може да бъде {c,d} и низ към/за тази азбука може да бъде cddddc. Типичен език на тази азбука, съдържащ низа cddddc, ще бъде множеството от всички низове, които съдържат същият брой c и d символи.Символ (от гръцки σύμβoλoν) е знак, рисунка, която представя в съкратен вид същността или значението на даден предмет, събитие или идея. Например кръстът е символ на Християнството, а везната е символ на законност и справедливост.

  В различни области на математиката и информатикатанизовете (наричани също и стрингове) са последователности от различни прости обекти (най-често символи), използвани в много и различни контексти.