Фонетични, граматични и лексикални варианти на диалектни форми

  • Докато Ботев и Вазов адаптират своите текстове към книжовната норама на съвременния български език, опитват се възможно най-прецизно да редактират диалектните думи и форми, докато Йордан Йовков, Елин Пелин, Георги Караславов съвсем пестеливо си служат с диалектизми, то Николай Хайтов се стреми към реалистично изобразяване на действителността и умишлено внедрява диалектни варианти от родния си родопски говор. Поради особеното си географско положение и спецификата на терена родопските говори са запазени сравнително много добре. Най-характерните осбености в диалектните варианти, които ще търсим в текстовете на Хайтов са свързани с пълен преглас на гласната а след мека съгласна в широко е (например млеко),редуцирани гласни (а, е, о в неударено положение преминават в ъ, и, у), окончание –а при роднински и лични имена от мъжки род, вмятане на съгласни в средисловието, преминаване на съгласна х във ф, изпадане на х в началото на думата, смесване на носовките, специфичен словоред, редки лексикални варианти.

    За да приведем конкретни примери,ще си послужим с диалектизмите, които употребява Хайтов в „Диви разкази”. Фонетичните варианти, на които се натъкваме са: форми с вметната съгласна в средата на думата (саблятавм. сабята, чейнетовм. ченето, мойтавм. моята), кратки местоименни форми ма, та, са вм. ме, те, се, което е резултат от смесване на голяма с малка носовка; многобройни са вариантите с преглас на гласна a след мека съгласна и пред мека сричка в е (бехавм. бяха, видех вм. видях, бесновм. бясно, видело вм. видяло, вървехавм. вървяха, ядехмевм. ядяхме, спехмевм спяхме и  пр.); форми, при които съгласна х преминава във ф (фукналавм. хукнала); форми с изпаднала съгласна х в началото на думата (артиса вм. харниса); форми с редуцирана широка гласна е в тясна и (младоженикътвм. младоженецът); форми с изпаднала съгласна в в началото на думата (се вм. все, сякавм. всяка); форми с променена позиция на съгласните р и л (ливорвервм. револвер, куркмачвм. крокмач).