Есхиловата интерпретация на модела за културен герой в 'Прикованият Прометей'

 •  

   

   

  Есхиловата  интерпретация

  на  модела за  културен  герой

  в

  “Прикованият Прометей”

   

   

   

  Древногръцката култура е изключително важна част от забележител-

  ното наследство, оставено ни от тази цивилизация. Макар и малко на брой, достигналите до нас епически, лирически, трагически и комически произ-

  ведения са истински образец на достойно за възхищение поетично изкус-

  тво. Теимат непреходна художествена стойност и крият в себе си ключ към разгадаване на ценностната система на древния елин. “Прикованият Прометей”на Есхил изцяло се вписва в тази категория.

           Митът за Прометей силно е вълнувал древните гърци. Мнозина авто-

  ри пресъздават неговия образ, но Есхил е първият, който го постава в цен-

  търа на сценично произведение. “Прикованият Прометей” е част от трило-

  гия, вклюваща още две трагедии : “Прометей – огненосец” и “Освободени-

  ят Прометей”, които не са запазени до наши дни.

           Пречупен през призмата на естетическите и гражданските възгледи на Есхил, образът на Прометей се схваща като най-последователния за-

  щитник на човешкия род, останал в световната литература като олицетво-

  рение и първопричина за човешкия прогрес. Неговата жертвоготовност при отстояването на избрания идеал удивлява всички следващи поколения

  и цивилизации.

           Прометей е “културен герой”, който се стреми човешкият род да про-

  съществува и напредва. Самият той е титан и е помогнал на Зевс да вземе

  властта над живия и неживия свят. Неслучайно сам разказва за това :

   

  Като видях това, реших, че най-добре

                                  ще бъде, ако ние двама с майка ни

      решим да станем Зевсови поддръжници.

  Бладогарение не мене...

   

           Въпреки това Прометей неподкрепя Зевсовото решение да изтребят хората. Тoй е силна личност, която отстоява принципите и идеите си в пол-

  за на човечеството. Носител е на ново мислене, напълно различно от мис-

  - 2 -

  ленето на самите олимпийски богове. Зевс смята, че хората трябва да бъдат унищожени и после да се създаде нов, по-добър човешки род.Прометей се

  изправя срещу божествената воля на Зевс, воден от хуманни подбуди. Спо-ред него развитието на човека ще подобри неговата същност.Това развитие

  трябва да е плод на вътрешно желание за промяна. Затова Прометей взема огъня от божествения Олимп и го дарява на хората. Това е началото. Той им е посочил пътя, по който трябва да вървят.

  Саможертвата му в името на  простосмъртните е непонятна за Оке-ан, Хермес, за самодържеца Зевс и неговите слуги Власт и Сила. Нито един от тях не може да вникне в смисъла на великото му дело и да оцени негова-

  та смелост. Всички смятат жертвоготовността му за проява на неблагораз-

  умие и слабост. Тези, които не са способни да го разберат, го мразят. Дока-

  зателство за това са думите на Зевсовия слуга Власт към Хефест :

   

  Мрази го! Бог е, но на боговете е

  пръв враг – той даде твоя дар на смъртните!

   

            Повечето божества се подчиняват на Зевс безусловно, без да смеят

  да се опълчат срещу неговата сила и гняв. Прометей има не само смелостта

  да се противопостави на върховния бог, но и го прави открито – с пълна

  увереност в правотата си.Той понася незаслужено страдание заради хуман-

  но дело. Не променя позицията си, защото вярва в по-доброто бъдеще на  човешкия род. Затова и открито признава дръзката си постъпка, с която разгневява Зевс:

                                     ...Аз знаех всичко предварително.

  Да, чуйте: исках и така сгреших!

  Пострадах сам, помагайки на хората.

   

  Благодарение на пророческите си способности, титанът знае предва- рително колко много болка и страдание го очакват заради любовта му към хората. Той не се разколебава и твърдо отстоява взетото решение. Съзнава, че извършва добрина и тази мисъл го изпълва с гордост.За да защити съще-