Екологично замърсяване на Стара Загора

 •  

  Реферат

  по

  Екология

   

  На тема:   Екологично замърсяване на                 гр.Стара Загора

   

  1.   Проблеми на екологията

  Екологичните проблеми в България приемат застрашителни размери.Страната ни е изправена пред огромни екологични проблем, свързани с околната среда.

  Според някой изчисления 85% от речните води за замърсени с промишлени отпадъци и  70% от селскостопанските земи са увредени от емисии от промишлените производства .Въздухат е само значително замърсен и изхвърляните в атмосферата отровни газове в някой райони са достатъчни да причинят временни  и трайни увреждания и здравословни проблеми.

  Старата  система е довела до сериозни екологични проблеми поради 3 причини:

          Липса на свободен печат- е затрудняваларазпространението на информация за проблемите.Страни с такава иконимика като нашата рядко имат свободен печат ,който да информира населението за проблемите на околната среда и да оказва по този начин натиск върху правителствените служби.

          Отсъствие за права върху частната собственост – Правото на частна собственост е сърцевината в решаването на екологичната криза. То е важен механизъм за търсене на отговорност за действията на всеки човек, както и за стимулирането и възнаграждението на издържано от екологична гледна точка на стопанисване .

          Субсидирането на някой клонове от тежката промишленост- страната дълго време субсидира едни от най-замърсяващите отрасли  на тежката промишленост, като най-значителните субсидии са вложени в области където възникват най-сериозните екологични проблеми.

  Друг голям проблем е освобождаването на отпадъците става много лесно там където никой не притежава ресурси,защото никой не може да предавява претенции за щетите.Недостатъчното пречиствателни станции,старо оборудване и технологии в промишлеността, замърсяването на почвите,водите,въздуха проблемите са толкова много,че ще е нужен 1ч да се изброяват.След като на всички тези проблеми се намери решение,състоянието на околната среда ще се подобри значително.

  Един от големите градове на България е поставен пред екологичен проблем със замърсяването на околната среда е именно гр.Стара Загора.

   

  2.   Стара Загора

  Община Стара Загора е разположена в ЮжнаБългария, на кръстопът между Севера и Юга, Запада и Изтока.Разположена в южните склонове на Сърнена Средна гора в Старозагорското поле. Има важно природо-географско и стопанско значение за региона и страната.

  Общината заема територия от 1 019,4 км2, покриваща части от живописната Сърнена Средна гора и плодородната Горнотракийска низина.Територията обособена по групи е както следва :

          Земеделски територии-631 338 дка

          Горски територии-276 378 дка

          Населени места и други урбанизационни територии-62 449 дка

          Водни течения и водни площи-17 662 дка

          Територии на добив и полезни изкопаеми-19 607дка