Екологична характеристика на водите на р. Русенски Лом

 •  

  РЕФЕРАТ ПО ЕКОЛОГИЯ

  Тема:

  Екологична характеристика на водите на р. Русенски Лом

   

  Съдържание:

  1.Кратко описание на р. Русенски лом – 3 стр.

  2.Въведение4 стр.

  3.Физико – географска характеристика на водосборната област на поречието на р. Русенски Лом – 4-5 стр.

  4.Паспортизация на източниците на замърсяване на водите от поречието на р. Русенски Лом с органични вещества, със суспендирани вещества от промишлеността и със суспендирани вещества от битово – фекалните отпадъчни води – 6-7 стр.

  5.Натоварване на поречието на р. Русенски Лом – 8-11 стр.

  6.Сумарна токсичност на отпадните и природни води от поречието на р. Русенски Лом -  12 стр.

  7.Самопречиствателна способност на водите от поречието на р. Русенски Лом – 13 стр.

  8.Консервативност на замърсяващите вещества в природните и отпадни води от поречието на р. Русенски Лом – 14-16 стр.

  9.Качествено изтощаване на водите от поречието на р. Русенски Лом – 16 стр.

  10.Динамика на замърсяването – 17-18 стр.

  11.Икономически санкции – 19 стр.

  12.Водозащитна програма – 20 стр.

  12.1 Превантивни мерки – 20 стр.

  12.2 Оперативни мерки – 20 стр.

  13.Заключение – 20 стр.

  14.Използвана литература – 21 стр.
  1.Кратко описание на р. Русенски лом. Русенски Лом (в античността на латински Tїbisis, Тибизис) е река в североизточна България, последният по-голям приток на Дунав. Образувана е от реките Бели Лом и Черни Лом, като първата извира южно от Разград, а втората - югоизточно от Попово, от землището на село Конак.Изворът на Бели Лом уклончиво се приема за мястото, от където започва Русенски Лом. Преди да се слеят, двете реки текат в продължение на 130 км за Черни Лом и 140 км за Бели Лом, съответно с водосборни басейни 1549 км² и 1276 км². И двете реки текат предимно на северозапад, като Бели Лом отива на запад при Сеново, а Черни Лом на североизток след Широково, докато двете се приближават една към друга, за да се слеят на север от Иваново. Русенски Лом се влива в Дунав при град Русе, който му дава и името, с обща дължина 196,9 км от извора на Бели Лом.

  Бели Лом е река в Североизточна България с дължина 142,1 km, десен приток на река Русенски Лом. Води началото си от извора-чешма "Даачешме" близо до село Островче, Разградско. При село Иваново, Русенско се съединява с река Черни Лом. По-големи притоци са Малки лом (57,1 км), Долапдере (22,9 км), Каловска река (19 км), Садинска река. През 1947 г. причинява голямо наводнение. Река с една от най-високите мътности в България. Срещащи се рибни видове: каракуда (таранка), речен кефал, червеноперка, костур, речно попче, кротушка. На нея се намират село Манастирско, Разградско, язовир "Бели Лом", село Каменар, село Ушинци, Разградско, град Разград, град Сеново, село Кривня, Русенско, село Писанец, Русенско, село Нисово, Русенско.

  Черни Лом е река в Североизточна България. Извира от южното подножие на Лилякското плато. Заедно с Бели Лом образува река Русенски Лом. Основният ѝ приток е река Бански Лом. На десния бряг на река Черни Лом са останките от средновековният град Червен.

  Водосборния басейн на р. Русенски Лом се намира на територията на 3 области – Русе, Разград, Търговище. Бели лом се намира на територията на Разградска област с население 148 744 жители (към 01.03.2001 г.). Черни Лом извира от Търговишка област, като минава през гр. Попово с население 17 105 жители (към 2009 г.). Двете реки при сливането образуват Русенски лом, която тече на територията на Русенска област и се влива в едноимения град. Населението на областта е 267 621 жители (към 03.2001 г.).