Държавен изпит - маркетинг

 • Конспект за Държавен изпит – „Маркетинг”

  1.     ТЕОРИЯ НА ПАЗАРА. ПАЗАРЕН МЕХАНИЗЪМ И ПАЗАРНО РАВНОВЕСИЕ.

  Пазар и видове пазари. Търсене: крива на търсенето, детерминанти на търсенето, закон на търсенето. Предлагане:  крива на предлагането, детерминанти на предлагането, закон на предлагането. Пазарно равновесие. Нарушаване и възстановяване на равновесието в различни времеви периоди. Еластичност на търсенето и на предлагането. Пазарен механизъм: стуктура и основни принципи.

   

  Комбинацията от разполагаеми парични средства и желанието за покупка формира платежоспособното търсене. Решението коя стока точно да се закупи зависи от два определящи показатели: продажна цена и качество на стоката. На тази основа се изважда законът за търсенето. Зависимостта между величината на цената и търсеното количество се нарича еластичност на търсенето.

  Всяко абсолютизиране на икономически връзки и зависимости може да доведе до подвеждащи изводи. Вярно е, че величината на цената на стоката и търсенoто количество има обратна зависимост, но множество други фактори могат да променят интензивността, а в някои случаи и посоките в изменението на двете променливи. Не всяко изменение на цената води до изменение на търсенето.

   

  В географски смисъл пазарът се разглежда като място, където се срещат продавача и купувача и се осъществява размяната.

  Пазарът  съвкупност от разменни икономически отношения.

  Пазарът е свързващото звено между производството и потреблението.

  Пазарът е механизъм, при който се образува продуктовата цена чрез взаимодействието на пазарното търсене и пазарното предлагане.

   

  Пазарно търсене

  Пазарното търсене е икономическата форма, в която се проявява потреблението. То предполага желание за потребление на даден продукт и тази потребност да бъде материално обезпечена.

  Детерминантите на търсенето () са следните:

  - - произведено количество;

  - - количество, което се търси;

  - - индивидуална продуктова цена;

  - - цените на другите стоки, които могат да бъдат взаимозаменяеми, взаимозависими и безразлични;

  - - среден потребителски доход;

  - - потребителски вкусове и предпочитания;

  - - брой на потребителите.

  Следователно:

  Относителната цена предполага цената на една стока да бъде съпоставена на ценатa на друга стока.

  Влиянието на всеки от факторите се изследва като се прилага правилото „при равни други условия”, което означава, че се променя само изследваната величина за да се установи дадената функционална зависимост, а всички останали фактори се приемат за постоянни.

  Кривата на пазарно търсене се спуска отгоре – надолу, от ляво надясно и е с отрицателен наклон. Тя е графичен образ на закона за пазарното търсене, който отразява обратнопропорционалната зависимост между цената и количеството.

  Факторът цена предизвиква движение по кривата, а останалите фактори я преместват. Когато кривата на търсенето се измести надясно и нагоре, следва че търсенето расте, и обратно.

  Търсено количество е различно от търсене. Търсеното количество се отнася за определена продуктова цена, докато търсенето предполага различни количества за различни продуктови цени.

  Спрямо дохода стоките се класифицират като:

  1)     нормални – връзката между промяната на дохода и търсенето е правопропорционална;