Дядо Горио

 • Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

  Филологически факултет

   

  План-конспект на урок по литература

   

  Тема:Дядо Горио”- сюжет и композиция

   

  Учебник: Литература за 10 клас, издателство „Анубис

   

  I.      Цели и задачи:

  1.      Цели:

  1.1  Образователни:

        Формиране на литературните компетентности  по отношение на сюжета и композицията в романа.

        Да се задълбочат знанията на учениците върху романа и главните герои в него.

  1.2  Развиващи:

        Формиране на умение за откриване на основни теми.

        Формиране на умение за правилен изказ по даден литературен проблем.

        Да се развият умения за анализ и съпоставка.

  1.3  Възпитателни:

        Да се способства за формирането на ценностната система, за изграждане на гражданска позиция, съобразена с европейските изисквания;

        Формиране на способ за извличане на тематични линии от текста;

        Да се демонстрира активност и да се разкрие логиката на живота;

  Образователните, развиващите и възпитателните цели се развиват едновременно!

  2.      Задачи:

        Да се запознаят учениците със сюжета на произведението.

   

        Да се провокира познавателното и  изследователското любопитство у учениците спрямо текста.