Договор за международна морска застраховка на товари. Характеристика и правна уредба

 •  

   

  КУРСОВА

  РАБОТА

  на тема:

  Договор за международна морска застраховка на товари. Характеристика и правна уредба. Сключване и задължения на страните по него

   

  Съдържание

   

   

  I.        Увод………………………………………………………………………………………………….3

  II.     Характеристика…………………………………………………………………………………3

  III.   Правна уредба…………………………………………………………………………………..4

  IV.  Сключване на договора за морска застраховка на товари и задължения на страните по него………………………………………………………..6

  1.     Сключване на договора за морска застраховка на товари………6

  2.     Взаимоотношения на страните преди настъпването на застрахователното събитие………………………………………………………7

  3.     Взаимоотношения на страните след настъпване на застрахователното събитие………………………………………………………8

  4.     Встъпване на застрахователя в правата на застрахования срещу трети лица…………………………………………………………………………………10

   

  V.    Заключение………………………………………………………………………………………11

  VI.  Използвана литература……………………………………………………………………12

   

  I.        Увод

  Международният превоз на товари по море[1] дори при съвременните средства на техниката на корабостроенето и корабоплаването е свързан с повишена опасност. Сезонът, в който се извършва рейсът, типът и състоянието на кораба, районът на плаването и други обстоятелства съществено влияят върху опазването на товара.

  Възможно е по време на рейса товарът да погине или да бъде повреден в резултат на буря, засядане върху плитчина и други подобни, което не може да бъде вменено във вина на превозвача.

  Освен това отговорността на корабособственика, дори когато той носи такава, в много случаи е ограничена. Това означава, че тя не осигурява пълно обезщетяване на вредата, причинена от товара. Ето защо товародателят изпитва потребност от система за защита на неговите имуществени интереси, която би гарантирала възстановяването им в случаите, когато отговорност изобщо не настъпва или когато отговорността позволява вредите да бъдат обезщетени само частично. Такава система е морското застраховане на товари, което представлява неразделна част от външната търговия.

  Сега се застраховат почти всички износни и вносни товари. Когато международната продажба на стоки е при условия СИФ разтоварно пристанище, застраховането на стоката е необходим елемент от изпълнението на договора.

  II.      Характеристика. Икономическата същност на застраховането се състои в обезщетяване на вредите от фонд, който е създаден за сметка на вноски, извършени от отделни заинтересувани лица. Застраховането почива върху това, че в резултат на разделянето на вредата, постигнала имуществото на едно лице, между голямо множество лица за всяко от тях частта от вредата става леко поносима. В същото време имущественото положение на пострадалия се възстановява бързо и без никакви загуби за него.

  Застрахователните фондове се намират в разпореждане на юридически лица, чийто предмет на дейност представлява застраховане. В Република България застрахователната дейност може да се извършва само от акционерни дружества или от корпоративни организации(чл.64, ал.3 от ТЗ).