Цел и задачи на дисциплината 'Обектно-ориентираното програмиране-2 част'

 • Цел и задачи на дисциплината “Обектно-ориентираното програмиране-2 част”

   

  Дисциплината се основава на познанията на студентите, получени по дисциплините: Програмиране и използване на компютри І и ІІ част, Синтез и анализ на алгоритми и Обектно ориентирано програмиране І част. На базата на основните понятия и принципи на обектно-ориентираното програмиране (ООП) студентите се запознават с основите на програмния език Java2 и получават практически навици по програмиране на този език.

  Лекциите включват запознаване с основните различия между езиците С++ и Java2. Разглеждат се езиковите елементи, типовете данни и имплементационните различия по основни понятия като: класове, обекти, наследяване, полиморфизъм и др. След усвояване на особеностите в типовете данни, променливи, масиви, оператори за различните видове операции, оператори за управление на хода на програмата и др., се разглеждат структурата и принципите на дефиниране на класовете, включително спецификаторите за достъп. Отделя се внимание на такива понятия като: пакети, абстрактни класове, интерфейси и вътрешни класове, както и на принципите на тяхната реализация. По-нататък в курса се разглеждат такива важни елементи на езика като: изключенията, паралелните разклонения, входно-изходната система и контейнерите и итераторите. Обяснява се събитийният модел на Java и как той се използва при реализацията на аплетите. Лабораторните упражнения и курсовата работа имат за цел получаване на практически навици при програмиране на Java2.


  Съдържание

  Лекции

  Съдържание

  Брой часове

  1

   

  Въведение в дисциплината.

  Същност на виртуалната машина (JVM). Разлики при изпълнението на кода между C++ и Java. Спецификатор static. Главна програма на приложение. Аргументи на командния ред.

  2

   

  2

   

   

  Основни елементи на езика. Прости и референтни типове данни. Променливи.  Видимост на променливите. Спецификатор final. Инициализация на променливите.Низове. Масиви. Структури и обединения. Базови оператори. Оператори за управление на хода на програмата. Разлики спрямо C++.

  3

   

  3

   

  Класове и обекти. Членове на класовете - полета и методи. Конструктори. Ключовите думи super и this. Взаимодействие между обектите. Наследяване. Йерархия на класовете. Клас  Object. Предекларация на методи. Обекти и референции. Обектите като параметри. Полиморфизъм. Разлики спрямо C++.

  6

   

  4

   

  Пакети - създаване и ползване. Връзка между пакети и именни пространства на  C++. Разлики спрямо C++.

  1

   

  5

   

  Абстрактни класове и интерфейси. Множествено наследяване. Вграждане на класове. Разлики спрямо C++.

  3

   

  6

  Изключения. Стандартни изключения. Дефиниране и ползване на собствени изключения.

  2

   

  7

   

  Контейнери и итератори. Контейнери от тип Collection. Контейнери от тип Map.

  6

   

  8

   

  Входно-изходна система. Входно-изходните потоци на Java2. Работа с файлове. Програмни канали (тръби). Сериализация на обектите. Обектите System.in и System.out.

  3

   

  9

   

  Паралелни разклонения. Създаване на разклонения. Нишки, реагиращи на събития. Приоритетност, синхронизация и жизнен цикъл на нишките. Демони.

  4

   

   

  Общо

  30 часа

  ЛИТЕРАТУРА