Български език - общ материал за 6-ти клас

 • Български език
  Видове сложни изречения:

  съчинителни съюзи са: и, или, но, а, ама, обаче, и-и, дали-или, нито-нито, ту-ту

  Видове сложни съчинени изречения:
  сложни съчинени съединителни – означават последователни или едновременни събития (начин на свързване – безсъзно – със съюзите и, та, па)

  сложни съчинени противоположни – означават събития, които са противоположни (начин на свързване – със съюзи но, а, ала, ама, обаче)

  сложни съчинени разделителни – означават събития, които се редуват (начин на свързване – със съюзите или, и-и, или-или, дали-или, ли-или, ту-ту, нито-нито)

  Части на речта. Местоимения

  Лични местоимения:
  Именителен падеж - аз, ти, той (тя,то)
                             ние, вие, те

  Винителен падеж – мене (ме), тебе (те), него (го), нея (я), него (го)
                                        нас (ни), вас (ви), тяж (ги)

  Дателен падеж – (на) мене (ми), (на) тебе (ти), (на) него (му), (на) нея (и), (на) него (му)
                                    (на) нас (ни), (на) вас (ви), (на) тях (им)


  Въпросителни местоимения:

  кой (кого, кому), коя, кое, кои
  чий, чия, чие, чии
  какъв, каква, какво, какви

  Относителни местоимения:

  който (когото, комуто), която, което, които
  чийто, чиято, чието, чиито
  какъвто, каквато, каквото, каквито

  Показателни местоимения:

  този, тази, това, тези
  онзи, онази, онова, онези
  такъв, такава, такова, такива
  онакъв, онакава, онакова, онакива

  Притежателни местоимения:

  ед.ч - мой, твой, негов, неин, негов – мн.ч – наш, ваш, техен
  ед. ч - моя, твоя, негова, нейна, негова – мн.ч – наша, ваша, тяхна
  ед. ч – мое, твое, негово, нейно, негово – мн.ч – наше, ваше, тяхно
  ед. ч – мои, твои, негови, нейни, негови – мн.ч – наши ваши техни

  кратки форми – ед. ч - ми, ти, му, и, , му – мн. ч – ни, ви, им

  Възвратни местоимения:

  м.р. – свой – Вин. П                                             Вин. П -  себе си, се 
  ж.р – своя – Вин. П                                              Дат. П – на себе си, си
  ср.р – свое – Дат. П
  мн.ч – свои – Дат. П

  Неопределителни местоимения:


  някой, някоя, някое, някои
  някакъв, някаква, някакво, някакви
  нечий, нечия, нечие, нечии

  Вин. П – някого – м.р
  Дат. П – някому – м.р

  Отрицателни местоимения:

  никой, никоя, никое, никои
  никакъв, никаква, никакво, никакви
  ничий, ничия, ничие, ничии

  Вин. П – никого – м.р
  Дат. П – никому – м.р

  Обобщителни местоимения:

  всеки (всякой), всяка (всякоя), всяко (всякое), всички (всякои)
  всякакъв, всякаква, всякакво, всякакви

  Вин. П – всекиго – м.р
  Дат. П – всекиму – м.р

  Глагол

  I спрежение – е
  II спрежение - 
  III спрежение – а, я

  Залози:

  Деятелен залог – подлог = вършител на действието
  Страдателен залог – подлог = обектнадействието

  Причастия:
  - нелични глаголни форми

  сег. деят.причастие – щ                            сег.вр на гл. + щ
  мин.св.деят. причастие – л                      мин.св.вр на гл. + л
  мин.несв.деят. причастие – л                 мин.несв.вр. на гл. + л
  мин.страдат. причастие  - н/т                 минсв.вр на гл. + н/т
  деепричастие – ейки, айки, яйкисег.вр. на гл. + ейки, айки,яйки

  мин.деят. причастие – в изречението – сказуемо, определение
  мин.страдат. причастие – в изречението – съставно сказуемо, определение

  Причастие:
  - нелична глаголна форма (няма форми, за лице)
  - произлиза от глагол
  - има форми за род, число
  - означава признак (прилагат. имена)

  Глагол:

  Граматични признаци
  глагол - лице, число , време, залог
  причастие – число, време, залог, определеност
  прилагат. имена – число, определеност

  Минало неопределено време:
  - спомагателния глагол съм в сегашно време + минало деятелно причастие

  - ед.ч – съм, си, е
  - мн. ч – сме, сте, са

  Минало предварително време:

  - спомагателния глагол съм в мин.несв. време + минало деятелно причастие

  - ед.ч – бях, беше, беше
  - мн.ч – бяхме, бяхте, бяха

  Бъдеще време в миналото:
  - спомагателния глагол ща в минало несвършено време + да + глаголна форма за сегашно време

  - ед.ч – щях щеше, щеше
  - мн.ч – щяхме, щяхте, щяха