Биосфера-характеристика и определение

 •  

  Тема:Определение на биосферата и нейните граници, свойства на нивото вещество

  и ролята му в биосферата.

   

   

   

  БИОСФЕРА

   

  І. Характеристика и определение.

  ІІ. Произход (еволюция) на биосферата.

  ІІІ. Структура на биосферата - биоми, ландшафт, екосистеми.

  ІV. Функции на организмите в биосферата.

  -         енергийна

  -         газова

  -         натрупваща

  -         разграждаща

  V. Граници на биосферата - атмосфера, литосфера, хидросфера.

  VІ. Техносфера и неосфера.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  БИОСФЕРА

   

  Животът е уникално явление на нашата планета. Но независимо от това по какъв начин и къде се е зародил животът, той се е развил тук, на Земята, в много тясна връзка с екологическите фактори. Именно затова между живите организми и факторите на средата се е установила тясна зависимост. От друга страна съществуват непрекъснати взаимоотношения между самите организми, както и между абиотичните фактори. Тези взаимни връзки и зависимости са много сложни и разнообразни. Ето защо единството организъм и среда е реално съществуващ факт. То се нарича екосистема. В резултат от взаимодействието в нея се установява едно динамично равновесно състояние, така нареченото екологично равновесие. Но екосистемите не са изолирани една от друга. Те също си взаимодействат. Цялата съвкупност от екосистеми на Земята участва в образуването на биосферата. Тя е най-високото равнище на биологичната организация на нашата планета. В нея се движи огромно количество нежива и жива материя, натрупват се и се преразпределят огромни по своята мощ енергийни ресурси.

  И така биосферата е съвкупност от всякакви живи организми на Земята, които си взаимодействат с абиотичната среда и в резултат от своята дейност я изменят, както и осигуряват кръговрат на веществата и поток на енергията.

  Понятието “биосфера” е въведено от австрийския геолог Едуард Зюс. Учението за биосферата е развито от руския учен В. И. Вернадски. Той нарича биосферата “живата обвивка на Земята”.

  Разнообразните външни и вътрешни фактори са оказвали и оказват въздействие върху биосферата. Като цяло обаче тя се отличава с устойчивост и пластичност. В биосферата съществува относително равновесие - настъпването на по-значителни промени в геосферата (това е литосферата, хидросферата и атмосферата), води до изменение във видовото разнообразие и количеството на организмите. В продължителната еволюция на живата материя вече са измрели хиляди биологични видове и са се развили др., за които новите условия са се оказали благоприятни. Еволюцията на биосферата условно може да се раздели на 3 етапа:

  1. Образуване на първичната биосфера - Началото на този етап е преди около 4 млрд. години, когато възниква животът, а края - в началото на палеозойската ера. Първите организми са се зародили в океана. Тези най-примитивни организми били много по-просто устроени от живеещите днес прокариоти. Те били анаеробни едноклетъчни организми, които можели да нарастват и да се размножават. След появата на пигменти в някои едноклетъчни, те започнали да фотосинтезират, при което се натрупали свободен О2 и О3 в атмосферата. Появили се растенията, организмовият свят се диференцирал на растителен и животински.

  2. Еволюция на многоклетъчните организми. Започва през камбий и продължава до появата на човека. Този етап се характеризира с големи промени в абиотичните фактори, които предизвикали появата, разцвета и загиването на хиляди биологични видове и замяната им с други видове.

  3. Развитие на биосферата под въздействието на човешката дейност. Този етап започнал с развитието на човешкото общество и продължава в наши дни. В началото влиянието на немногобройните далечни прадеди на човека върху биосферата не се различавало много от останалите организми. С течение на времето въздействието на човека многократно се увеличава във връзка с използването на огъня, преминаването към заседнал начин на живот, развитието на земеделието, промишлеността. В резултат на това биосферата се променя непрекъснато, екологичното равновесие се нарушава и съществуването на самия човек е застрашено.

  Биосферата е най-голямата екологична макроекосистема. Нейни структурни единици са биомите, ландшафта, екосистема. Често използваме термини като пустиня, тундра, тайга, степи, савана, тропични гори, коралов риф, широколистни гори и други. С тези термини означаваме ви биомите в биосферата. Биомът представлява естествено групиране на организмите на голямо пространство.

  Биомът е главна екологична категория (съвкупност от екосистеми), която се характеризира със сходни жизнени форми от растения, животни, гъби и микроорганизми (бактерии) и сходни екологични фактори.

  Биомите са се формирали под въздействието на климатичните фактори и включват определен комплекс от организми. Тъй като абиотичните фактори на средата не са еднакви в районите на земята, организмите и техните съобщества не са равномерно разпространени.

  Видовете биоми са:

  Сухоземни биоми - Горски биоми. Познати са няколко вида горски биоми. Северни иглолистни (Северна Америка, Азия, Европа). Растителността е представена от смърч, ела и бор, а животните - заек, рис, вълк. Влажни иглолистни се срещат на места с умерена температура, с ясно изразено лято и зима. Дървесната растителност е представена от бреза, клон, дъб, конски кестен. От животните се срещат елен, мечка, катерица, сива лисица, дива гъска, кълвач; тропични дъждовни гори се срещат близо до Екватора. Върху короните на дърветата се срещат епифити, има също и лиани. Животните прекарват целия си живот в короните на дърветата (насекоми, птици, бозайници).

  Първите биоми. Степите се срещат в умерената зона и тропиците. Прериите са характерни за западните части на САЩ, Аржентина, Австралия, Южна Русия, Сибир. Саваните се намират между дъждовните тропически гори и пустинята Сахара в Африка, също в Южна Америка и Австралия. Пустините са сухи, почвата е тънка или липсва. Има не само горещи, но и студени пустини (в Антарктида). Тундрата е разположена в границите им горите на юг и полярните видове на север във високите части на планините.

  Водни биоми - Сладководни биоми се делят на две групи течащи и стоящи и соленоводни биоми (морета и океани).

  Живите организми, разгледани като нещо цяло и единно, са огромна преобразуваща сила, която дава облика на Земята. Почвата например е резултат от взаимодействието на организмите с литосферата. Наличието на О2 в атмосферата се дължи основно на фотосинтезата на зелените растения. Залежите на изкопаеми горива - каменни въглища, нефт, природен газ са вещества, създадени и преработени от живите организми.

  Преобразуваната от организмите нежива природа и продуктите от тяхната жизнена дейност са съставна част на биосферата. Организмите са свързани с обкръжаващата ги среда и съществуват посредством непрекъснатия кръговрат на веществата и потока на енергията. Тези процеси, осъществявани от живите организми, поддържат състоянието на равновесие в биосферата - екологичното равновесие. Ако трябва да се сформулират функциите на биосферата, те ще изглеждат така:

  -         Енергична функция - осъществява се чрез фотосинтезата;

  -         Газова функция - осигурява поддържането на газовия състав на атмосферата чрез фотосинтезата и дишането на земните растения;

  -         Натрупваща функция - живите организми извличат и натрупват в околната среда различни биогенни елементи;

  -         Разграждаща функция - се осъществява благодарение на микроорганизмите, които разграждат мъртви органични вещества.