Бази данни (БД) - същност и основни концепции

 •  

   

  Бази данни (БД) - същност и основни концепции

   

  1.      Възникване - необходимост от интегрирано използване на данни от определен брой потребители с цел решаване на множество задачи.

                БД – бизнес ресурс.

   

  2. Съпоставка между файлова организация и база данни.

  - Файлова организация (60-те години) - множество от взаимно свързани файлове под общо управление. Основна роля  има операционната система на компютъра. Недостатъци :

                дублиране на информация в отделните файлове;

                отделна, независима обработка на данни, което води до усложняване и увеличаване на обема на необходимия софтуер;

                трудности при актуализиране и съхранение на данни,

  връзка с други информационни среди и системи.

   

  - База данни  (70-те години) - основни концепции:

                интегрирано използване на данни и информация от голям брой потребители

                еднократно въвеждане на първичната информация, а многократно и многоаспектно използване ; агрегиране (събиране) на данните.

                единен интерфейс.

  Понятие за БАЗА ДАННИ:

                Базата данни представлява специализирана информационна среда за съхраняване и обработка на голямо количество данни в конкретна предметна област, които са структурирани (взаимно-свързани) по определен начин.

                Неразделна част от базата данни  са програмните средства, които поддържат и управляват информационната среда - Система за управление на база данни (СУБД).

   

  Място на БД в съвременните Информационни системи

   

  4. Примери за приложение на бази от данни :

                Oбласти :  икономика, администрация, транспорт, съобщенията ; банково дело и борси ; библиотечна и патентна дейност и др. Базите данни навлязоха в социалната сфера медицинско обслужване, социално осигуряване.

   

  Система за управление на база данни (СУБД) Database Management System (DBMS)

   

  1.Основни функции на СУБД

           създаване на БД, актуализация, коригиране, достъп, търсене, четене, извикване, сортиране.

           СУБД представя данните чрез т.нар. модел на данни. Моделът представя логическото свързване на данните, т.е. СУБД се грижи за съхранение не само на самите данни, но и на информационните връзки между тях. Моделът от данни дава възможност на потребителя да се съсредоточи на логическата организация на данните, а не на тяхното физическо съхраняване, което е ненужно от потребителска гледна точка. Важна функция на СУБД е осигуряването на т.нар. цялостност на данните. Ограниченията за цялостност на данните се налагат с оглед на това да се установи формален и логически контрол над данните. СУБД притежава средства за защита, възстановяване и управление на достъпа до данните.

   

           Към СУБД се предявяват изисквания за обработка на данните сортировка по различни параметри, класификация, създаване на каталози и справки по желание на потребителя, отчети и др. С оглед на използването на базата данни от различни потребители СУБД предоставя различни типове интерфейси за работа с нея – езици за програмиране, менюта, графични форми за проектиране на заявки, филтриране и др.

           Съвременните СУБД дават възможности за вграждане на базата данни като елемент от мощни информационни системи, при разпределена обработка и достъп до данните в компютърна мрежа. Една СУБД се използва за създаване и управление на повече от една база данни.

   

  .2. Субективен фактор за създаване и функциониране на БД:

   

           Специалисти – по информатика : създаване на БД, развитие на БД чрез създаване на приложения на БД, използвайки езици за програмиране; инженери по поддръжка на компютърната техника;

   

           Специалисти от предметната област на базата данни (икономисти, библиографи, специалисти по комуникации, мениджъри и др.).

   

           Aдминистратор на БД поддържане на СУБД ; настройка на СУБД съобразно конкретни изисквания и обработки в базата данни, промени в структурата и др. ;определяне на достъпа до данните – методи, правила, приоритети; контакт с потребителите и координиране на дейностите по използването на данните; разширяване, развитие, популяризиране на БД – интегриране с други БД или вграждане Информационни системи (Управленски, СПР); защита на данните и информацията;

   

           Потребители – експлоатация на данните и резултатите от обработките в базата;             

           Банка данни - изградена е от следните компоненти:

                една или няколко БД;

                съответните технически (компютърна система) и програмни (СУБД) средства;

                обслужващ персонал (обучение, квалификация).

                Базата данни е най-важната част от банката данни

                Пример: Банка данни на Националния Статистически Институт)

           Външно ниво - съответства на представата на потребителите за данните в БД. Всяка база данни има точно един концептуален модел, защото има точно една съвкупност от съхранени релации между данните, но може да има няколко външни схеми, всяка от които предназначена за определена група потребители;

   

           Концептуално ниво. Концептуалният модел описва общата организация на данните, т.е. общите принципи за интеграцията им. Най-близо до концептуалния е логическия модел (модел на данни), който описва точно типовете данни и логическите връзки между тях.