Autocad 2007

 •  

  Въведение

  №1

   

  Компютърните системи за проектиране, които наричаме CAD (Computer – Aided Design) системи, представляват съвкупност от геометрични методи и програмно-технически средства за автоматизиране на процеса на създаване и обработка на чертежи и схеми.Запознаването и използването на CAD системите като универсално приложимо средство за подпомагане и рационализация инженерния труд в системно свързаните области на науката и практиката улеснява утвърждаването на общ “технико-информационен” език за специалистите от различните области на строителство, електротехниката, електроника, самолетостроенето.

   

  AutoCAD e CAD система, предназначена за проектиране и изчертаване на двуизмерни и триизмерни обекти. AutoCAD в различните си версии и модификации е най-използваният CAD софтуер в света. Практиката ни като техници и инженери е немислима без усвояването на АutoCAD системата.

   

   

   

   

   

   

   

   

  Преди да започнем работа с Auto CAD

  №2

   

  1.Мащаб

   

  Мащабирането е основна грижа за всеки, който хваща молива, за да чертае на ръка.Като потребители на AutoCAD ние не се тревожим за мащаба, защото чертожното поле в AutoCAD ебезкрайно голямо! Затова в AutoCAD  работим единствено в М 1:1!

  М 1:1означава,че една единица от чертежа отговаря на една единица от действителността, независимо дали чертежът е оразмерен в мм,см,м, км.

  Auto CAD (след версия2002) работи с реални размери!

   

  Пример: Ако трябва да начертаем парцел земя с размери 200х175 м, тогава, след като изберем съответния чертожен инструмент от draw менюто на AutoCAD,въвеждаме на командния ред  200х175 чертожни единици.

   

  !!!Едва след като чертежът е напълно завършен, решаваме в какъв мащаб той да бъде разпечатан!

   

   

  2.Бутоните  OK,Canсel, Close – обикновенно се появяват в диалогови прозорци :