Атанас Далчев

 •  

  `              А Т А Н А С   Д А Л Ч Е В

  1/ 12.VІ.1904г. : Солун – 17.І.1978г.: София / = 74 години

      

  „Обвиняват ме,че съм печатал само добрите си стихотворения, а лошите съм криел.Не, моята хитрост е още по-голяма: аз пиша само добрите.”

                                                                            Ат. Далчев

  О Ц Е Н К И : ФИЛОСОФ, самовглъбен, аналитичен, рефлективен.

  Биографични данни :

  - родно място: Солун

  - семейство :

     +баща – адвокат; народен представител на българите от Серска област в турския        парламент;

     + брат : скулптор / Любомир Далчев/

     +семейството се мести принудително в София след втората  балканска война

  - учение : завършва - гимназия в София;

                                    - философия и педагогика  в СУ,1927г.

  - занимания:

     + издава поетически сборник „Мост”;

     + в литературния кръг „Стрелец”;

     + сътрудничи активно в литературния печат ;

     + слуша лекции: история на изкуството , в Италия, в Парижкия университет;

     + работи като:

                     учител по БЕ, по Френски език;

                     училищен инспектор;

                     чиновник;

                     п р е в о д а ч     и   р е д а к т о р;

                    от 1947г. – р е д а к т о р на  сп.”Пламък”;

  - знае : френски, руски, испански и немски език;

  - живот : затворен, бягство от публични изяви ; лишен от сътресения и бурни емоции;

  - сем. : съпруга – Анастасия Атанасова; 3 дъщери и 1 син;

  - умира в София – 17.І.1978г.  

   

  Т В О Р Ч Е С Т В О  : уникално, в висока  стойност, стремеж  към  вглъбяване.

  -п ъ р в и  т в о р б и :

     + първи отпечатани творби : 10 стихотворения в колективния сб. „Мост”/ Димитър Пантелеев и Георги Караиванов /;

     +  първа книга : Сб. „Прозорец” , 1926г.

  - 1967г.  издаден на френски език сборник със стихове – с голям успех, бързо превеждан

  - ж а н р о в а     х а р а к т е р и с т и к а :

     + стихосбирки :”Прозорец”,1926г.; „Стихотворения”,1928г.; „Париж”,1930г.; „Ангелът на Шартър”,1943г.;

     + „Фрагменти”,1967г. – афоризми и импресии за: поезията, литературата, критиката;

    + Хумористични и сатирични  произведения – епиграми, басни; 1957 -1960г.

     + Преводи на : френски, руски, испански, немски.

  - П О Е З И Я Т А му : едно от най-интересните явления в българската литература;

                          : значимост: 1. Художественото й новаторство

                                                2. Дълбочината, с която е осмислена екзистенциалната проблематика;

                          : не е поет на патоса, призива, лесния оптимизъм;

                          : предпочита да изследва  трагизма на битието :самотата, мълчанието, изпитанието на живота;

                          : представя сложната съдба на човека; многобройните сили и зависимости които го управляват – този човек  _е обременен от памет, знания и книги;

                                                            _в същото време : много малко знае за себе си и за смислеността на собственото му битие;

                          Това поражда  Г Л А В Н И Я   П Р О Б Л Е М  на Далчевата поезия : как може да се гарантира смислеността на живота, кагато сме обречени на преходност и смърт и самият живот застрашително се превръща в зона на безследно изчезване, на анонимността.

  - О С О Б Е Н О С Т И  на поезията му :

        + отрицание на символизма,

        + урбанистични сюжети,

        + елементи на екзистенциализъм.

  - Т Е Н Д Е Н Ц И И  в творчеството му :

       + пише все по-рядко поезия – ключ за разбиране:стеремеж към „вдълбочаване”/според Ат.Далчев – нехарактерен за”богатите на събития епохи”: хората = повърхностни/;

        + твори поезия само – на спокойствие,видял света с очите на ума, прочел зад контурите и цветовете  на предментия свят тайните на битието на човешките изживявания;

        + творенето= визиране във вещите, за да открие поетично значимото ;

        + тенденция към отрезвяване на човешките  изживявания/”тук и сега”/.

  - Т В О Р Ч Е С К И   Т Ъ Р С Е Н И Я :

        + символизъм,

        + постсимволизъм,

        + диаболизъм,

        + към групата на поетите   хуманисти.

  - Х У Д О Ж Е С Т В Е Н    П Р И Н Ц И П  на Ат. Далчев :”цветовете и формите преди всичко”.

  - О Б Е К Т    на  И З О Б Р А Ж Е Н И Е :

        + предметният детайл на прозаичното ежедневие – в художествена картина на света,

        + призив към вглеждане в него : да открие същността му /= форма на битието/;

        + естетизиране на обикновеното, дори на  г р о з н о т о / уродливото/. АКАЛОГРАФИЯ = любов към грозното

  В това  – Н О В А Т О Р С Т В О то  на Далчев +  усетът към грозното, непривлекателното /характерни за Далчевата поезия/ + С П Е Ц И Ф И Ч Н О Т О  за него:1.темата за дяволското,

           2.безнадеждност – тоталността на поезията,

           3.предмети: огледало, прозорец, часовник /време на забрава/.

  - 4  В А Ж Н И    А С П Е К Т А   на Далчевата   ФИЛОСОФСКА  поезия :

        1. Човекът – само настояще,много мъдрост – тъга, терзание,

                           - битие: към смъртта /плаши се от нея – самоизключил се от кръговрата/,

                           - времето  му – временно;

        2. Изразни средства :

                           - Думите : същ. имена – много;

                                              Прилагателни – пестелив на епитети и сравнения;

                                                                       = цветове : бяло, черно , ж ъ л т о;

                                              Глаголи – слабо, съзерцателност.

                            - Ритъм – близък до прозата.

         3. Форма и съдържание -  познатите мотиви в нова  форма. Мотиви: противопоставяне на ДУХ и МАТЕРИЯ; греховност; война, любов /

        4. Проблеми :

            +  конфликт и мъдро помиряване между дух и материя;

            + скръбно отчаяние;

            + познание;

            + самота.

  - О С Н О В Н И   М О Т И В И  в творчеството :

        + неизбежна, нуемолима смърт,

        + прочетената книга на живота – асоциативно пренася мисълта за идващата смърт,

        + страданието на хората от крайните градски квартали,социалната нищета и обреченост на човека,който е в плен на бедността,

        + неизживеният живот,печалното, безплодното, безсмислено съществуване,лишено от радост и надежда,тъжното усещане за неизпитаното щастие,

        + тъжният житейски път, белязан с мрачния знак на вечното повторение: абсурдно движение без цел и посока, пътят на смъртта, безнадеждността и отчаянието,

        + скръбното завръщане в бащината къща, обитавана единствено от безутешни спомени, неспирно течащото време, оставило злокобния си отпечатък върху предметния свят,

        + чудото, вълшебството, очарованието на приказното, въображаемото, красотата на детското възприятие на света; сакрализация на детската душа като единствения неомърсен извор на доброто,

        + тясното, затвореното пространство, изолирано от външния свят , хермитизирано битие, проникнато от тотална разруха, от необратим разпад; а н т и н о м и я т а  на човешкото присъствие – отсъствие.

  - С И М В О Л Н И   О Б Р А З И   в поезията:

        + къщата, стаята, стените, прозорците, вратата,огледалото, часовникът,

        + градът, мракът, нощта, дъждът, вятърът, пътят, есента,

        + зимата, снегът; книгата, детето, обикновеният човек.

   

   

  ОБЛИКЪТ на 20-те години на ХХвек :1.Търсещо, нетърпеливо време;

                                                                    2.Песимистично време

  Д А Л Ч Е В  - к л ю ч о в а    ф и г у р а през този период, защото :

        + създава послания, надживели собственото му време,

        + малко по обем творчество, но с него   у т в ъ р ж д а в а :

                                                                             -свой специфичен поглед към света,

                                                                             - създава традиция,

                                                                             - превръща се в учител на различни  поетически поколения.

                          - п о е з и я т а   му : с устойчивото име „Ф И Л О С О Ф С К А „, защото: