Асоциално поведение на наркозависимите юноши

 •  

  РЕФЕРАТ

   

  Дисциплина :СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ

  Тема: Асоциално поведение на наркозависимите юноши

   

  Съдържание

   

  Увод

  Изложение

  1.       Асоциално поведение и асоциална личност – характеристика

  2.       Наркотични вещества – характеристика

  3.       Защо децата използват наркотици?

  -          Юношество

  -          Модел на връстниците

  -          Травми

  -          Малтретиране

  -          Злоупотреба с вещества в семейството

  -          Ниска самооценка

       4. Диагностика на наркозависими

       5. Защитни механизми при наркозависимите

       6. Лечение

       7.  Ролята на родителя

   

   

   

  Заключение

   

   

   

   

   

  През последните години се забелязва увеличаване на детската агресивност,престъпност, употреба на наркотици. Всички си задаваме въпроса: Каква е причината? Всеки от нас се пита дали причината не е в лошото възпитание на децата или пък получават лош модел от заобикалящата ги среда. Дали пък всичко не се дължи на промените в нашата страна през последните години и на срива в човешките взаимоотношения. Всъщност може да се каже, че детската деградация и асоциализация е комплекс от всички тези причини. Наркотиците са с нарастваща популярност в живота на младежите в наши дни. Този проблем е водещ за социалното общество, но въпреки това все още няма решение на много въпроси. В настоящия реферат ще се опитам да дам отговор на едни от най – съществените въпроси в социален аспект на наркозависимите. Асоциалното поведение на наркозависимите е вид девиантно поведение, то е вид бунт на младата личност, която търси спасение в един еуфоричен и същевременно пагубен свят.

  Като начало на реферата ще се опитам да изясня основните характеристики на асоциалното поведение и асоциалната личност. В социалната психология за социално приемливо се счита стандартното поведение, т.е което е съобразено с установените социални норми, обичай, възгледи и нагласи на групата или общността към, която принадлежи личността. Нормата обаче ражда отклонението. Отклонението е обективна закономерност. Всички действия и постъпки на хората, които попадат извън нормата за социално позволено се характеризират като асоциално поведение. Асоциалното поведение  е онова поведение, което не се вписва в общоприетите норми и обичай. Пример за асоциално поведение са убийството, агресията и всички зависимости, включително и наркоманията. Асоциалното поведение се приема като неправилно и недопустимо, но въпреки това то присъства в живота на човека. Асоциалното поведение е характерно за асоциалната личност. Асоциалната личност има определени особености, чрез които може да да бъде разпозната. Една от тези особености е, че такова лице обикновено предпочита лошите новини, критичността, враждебността, подтискането. Характерна черта на асоциалната личност е че не се подава на лечение, превъзпитание и психотерапия. В собствените си мисли тя си изгражда образа, че найното поведение е напълно нормално и няма нужда от помощ. Асоциалната личност не довежда нищо до край и за всеки нейн неуспех виновника е друг. Асоциалната личност почти винаги не осъзнава, че има проблем, а е твърде убедена, че найното поведение е абсолютно нормално. Такава личност поддържа групи, занимаващи се с разрушение и одобрява разрушителните действия. В наши дни едно от най – страшните асоциални поведения е наркозависимостта. Наркозависимите напълно попадат в графата за асоциална личност. За да покажем наркоманията като вид асоциално поведение, първо ще трябва да разгледаме всички страни свързани с нея, а именно каква е причината за използването им, какво представляват наркотиците, начините на лечение и т. нат.

  Наркотичните вещества са група фармакологични вещества, които действат предимно върху ЦНС и при внасяне в организма предизвикват ступор, който може да се чувства като успокоение или наркотичен сън. Термина наркотик се смята, че идва от гръцкия лекар Гален и се отнася към вещества, които притъпяват сетивата и усещанията и произвеждат състояние на вцепененост, скованост или лека парализа. В българския политически и юридически контекст, термина наркотик обхваща широк кръг от различни субстанции, които са или напълно инкриминализирани, или строго регулирани. Такива са редица растителни вещества и техни производни като тютюн, алкохол, канабис,кокаин, опиум и други. Най – общо наркотичните вещества се делят на : подтискащи ЦНС (сънотворни вешества, анестетици,аналгетици); стимулиращи ЦНС (кокаин, никотин, амфетамин); халюциогенни (LSD,Ecstasy). Наркотиците от друга страна се делят на натурални (добавени от растения) и синтетични (синтезирани в химични лаборатории). Ефектите на наркотичните вещества зависят от дозата, начина, по който влизат в човешкото тяло. Отделно от тяхната клинична употреба те имат свойството да произвеждат състояния на блаженство и еуфория, а също и да редуцират агресия и тревожност. Последното води до широката им употреба като развлекателни дроги и свойство да произвежда зависимост у някои от ползважите ги. От своя страна зависимостта на ползващия е два вида – психическа и физическа. Психическата зависимост съществува когато веществото е заело централно място в мислите, емоциите и действията на човека до такава степен, че е извънредно трудно да се спре неговата употреба. Физическата зависимост възниква, когато организма на използващия привиква към даденото вещество до такава степен, че то става необходимо условие за нормалното му функциониране.