Аплети в Java. Предназначение

 • Java аплетите са програми, писани на Java и вградени в web-страниците. Тъй като Java аплетите се изпълняват на машината на клиента, не е необходимо специално разрешение от страна на сървъра за тяхното стартиране. Макар че Java e базиран на C++, създателите му са имали за цел да го опростят и са изключили множество мощни, но иначе сложни и объркващи функции. По този начин Java се превръща в лесен за научаване, платформено независим език за писане на приложения за webАплетите са програми, създадени да се изпълняват каво част от web страница. Създаването на аплети е доста различно от създаването на програми. Тъй като аплетите се стартират от web страница, те нямат main() функция, а множество други функции, които ще разгледаме по-нататък. Освен това имат някои ограничения свързани със сигурността на компютъра на който се стартират. Тъй като са предназначени за разпространяване в web, обикновено са много по-малки от обикновена програма, за да се намали времето за сваляне. При аплетите няма нужда от интерпретатор - за тази цел служи браузъра. И отново поради разпростанението като част от web страница, аплета няма команден ред - при него съществуват други начини за подаване на параметри. Всички аплети са подкласове на класа Applet, който е част от пакета класове java.applet и съответно техния код трябва да почва с public class AppletName extends java.applet.Applet. За разлика от програмите, които започват изпълнението си от функцията main(), аплетите имат няколко различни метода, възникващи в отговор на определени събития. Това са:

  - init() - този метод се извиква само веднъж, когато аплета се страртира.

  - paint() е част от всеки аплет, тъй като нищо не може да се покаже на екрана без него.

  - start() се изиква всеки път, когато аплета започне изпълнението си.

  - stop() се извиква, когато аплета спре да се изпълнява.

  Методите start() и stop() най-често се използват при създаване на анимация

  - destroy() възниква точно преди окончателното затваряне на аплета и се използва в случаи, когато нещо е било променено и трябва да се възтанови в оригиналния му вид.

  - Изображения

  В аплетите може да  се използват готови JPEG или GIF изображения. За целта трябва да заредите изображението от външен файл и да го изрисувате в аплета. Зареждането на изображение става чрез функцията getImage() която приема за аргумент адреса и връща изображението..

  - Интерфейс

  С Java можете да създавате графичен интерфейс, който включва бутони, полета за отмека, текстови полета, диалогови прозорци, падащи менюта и други.

  Етикети и текстови полета

  Етикета е компонент, изобразяващ текст, който не може да бъде променен от потребителя. Този компонент е получил името си от използването им за слагане на обозначаващ етикет на другите компоненти. 

  - Полета за отметка

  Полето за отметка е поле до ред от текст, което може да бъде избрано или не от потребителя.

  - Падащ списък

  Компонентът Choise представлява падащ списък с възможности, от които само една може да бъде избрана.

  - Многоредово текстово поле

  Java ви предоставя компонента TextArea, който е тектово поле, позволяващо на потребителя да въведе повече от един ред текст. Можете да определите височината и ширината на полето .:

  - Панел

  Посления от компонентите, които предоставя Java, е Panel. Този обект само по себе си не показва нищо; той се използва като контейнер на други обекти. Целта на панела е да раздели видимата област на няколко групи компоненти.

  Java е обектно-ориентиран език за програмиране. Ето защо е важно да се разберат някои от ключовите концепции на обектно-ориентираното програмиране. Обектът е екземпляр на клас; свойство се нарича всяка променлива на обект, а метод - всяка негова функция. Следователно, в основата на всичко стоят класовете.

  Класът е дефинирана от програмиста (а в случая от създателите на Java) структура от данни. Няма разлика между дефинираните от програмиста класове и вградените такива - те функционират от един и същи тип. Класът се изгражда от променливи, всяка от които със свой собствен тип, и фунцкции. Всяка функция или променлива може да се определи като public (общодостъпна - всички функции имат достъп до нея) и private (защитена - само функциите от този клас имат достъп до нея (private функция означава, че тя може да се извика само от друга функция в класа)) или protected (до променливата имат достъпъ само този клас и неговите наследници. За наследяването на класове ще стане дума по-късно). Декларацията на клас става чрез ключовата дума class, имато на класа и фигурни скоби около елементите му.

  . написването на една програма означава написването на поне един клас. Изпълнението на програмата започва от фунцкията main() на класа, като тази функция има вида void main(String args[]). args[] е масив, съдържащ command-line параметрите, подадени на програмата. Тъй като тази статия не е за писането на програми, а на аплети, то тука няма да разглеждаме нито функцията main(), нито каквото и да е специфично за програмите. Все пак всеки аплет сам по себе си също е клас. Типичен код на аплет започва така:

  import java.awt.Graphics;
  import java.awt.Font;
  import java.awt.Color;
  public class HelloAgainApplet extends java.applet.Applet {
  //код
  }

  Ключовата дума import се използва за включване на външни модули. По-този начин можем да използваме всички класове и функции, дефинирани в java.awtGraphics, java.awt.Font и java.awt.Color. При писането на аплети често се включват модулите от пакета java.awt - включването на външни модули в програмата спестява изключително много работа.

  -