Анализ и оценка на културно-туристическия потенциал на област Габрово

 •  

  І.ГЕОГРАФСКО ПОЛОЖЕНИЕ НА ОБЛАСТТА

  Област Габрово се намира в северната централна част на Стара планина и на България като цяло. Разположена на обща площ от 2023 кв.км., Габровска област включва 356 населени места, администрирани в 4 общини - Габрово, Дряново, Севлиево и Трявна. Това е най-малката по площ област в България и заема само 1,8% от територията й. Релефът на областта е планински и полу-планински.

  ІІ. ПРИРОДО РЕСУРСЕН ПОТЕНЦИАЛ

  1.КЛИМАТ

  Климатът е умерено-континентален, отличаващ се със студена зима и сравнително топло лято. Валежите са с подчертано континентален характер. Преобладават северните и северозападните ветрове. Средногодишните температури са около 10° С. По високите планински части снежната покривка се задържа около 110 дни. 

  2.ВОДНИ РЕСУРСИ

  Габровска област разполага с добри в количествено и качествено отношение водоизточници. През територията на областта протичат няколко реки – Янтра, Росица, Видима, Синкевица и др. Техните води се използват предимно за напояване и отделни промишлени дейности.

  3.РЕЛЕФ, ПОЧВИ, РАСТИТЕЛНОСТ

  Голямото разнообразие на релефните и почвено-климатични условия на територията на област Габрово е създало условия за развитие на голямо многообразие от растителни видове. Преобладават широколистните листопадни и смесени гори. Освен че са естествен фактор за почистване на атмосферата, горите дават убежище на дребен и едър дивеч.

  Почвите в областта са разнообразни – светлосиви, тъмно-сиви и кафяви горски почви.

  В гр. Габрово е административното седалище на Национален парк "Централен Балкан". Паркът обхваща части от 4 области и 8 общини. От Габровска област е обхваната част от община Севлиево, където се намира един от деветте природни резервата "Пеещи скали" - уникални скални образувания, които увенчават като корона вековна (над 170 г.) букова гора.

  На територията на Габровска област функционират 3 лесничейства, в които съществуват чудесни условия за международен ловен туризъм. Те са разположени край с. Лъгът, община Севлиево, с. Тодорчетата - община Габрово и край гр. Плачковци, Тревненска община.

   

  ІІІ.ОБЩИНА ГАБРОВО

  1.ИСТОРИЧЕСКИ ДАННИ

  Археологическите находки свидетелстват за съществуването на селище и път на мястото на днешно Габрово още от Римско време.

  Развитието на ядрото на селището върху речните тераси и бреговете на р. Янтра и притоците й – Синкевица и Паничарка, и наличието на важен път, свързан с прохода през Балкана, са предпоставка за развитието на занаятчийско - търговски дейности по тези места.

  Първоначално възникват 360 ковачници и чаршия, а по-късно се формира фабрично - индустриалния облик на Габрово – 110 предприятия до 1935 г., 200 малки и големи фабрики – предимно текстилни и кожарски.

  Населението е будно и предприемчиво. В Габрово възниква първото българско светско училище, основано от Васил Априлов през 1835 г.

  Комплексът от паметници на архитектурата притежава образци с много висока

  архитектурна стойност.

  2. ГЕОСТРАТЕГИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ КАТО ПОТЕНЦИАЛ ЗА РАЗВИТИЕ

  Географското разположение на община Габрово определя наличието на предпоставки за приоритетно развитие на определени дейности.

  Релефът е предпоставка за формата и структурата на града – линеарна с разклонения по поречието на реките Янтра, Синкевица и Паничарка.

  Съгласно биоклиматичната класификация и общата оценка на природните условия, Габрово попада в зона на благоприятна за обитаване среда, с преобладаващи комфортни климатични условия.

  Съобразявайки икономическата и комплексна ефективност на строителството /в т.ч. и съхраняване на лесопарковете и другите горски масиви/, територията на града е глобално структурирана в зони за обитаване над 500 м надморска височина и зона за отдих – над 600 – 800 м надморска височина.

  Общината се намира в централната част на България, което я определя като основен

  стратегически транспортен, икономически и културен център на страната. През Шипченския проход минава важен шосеен път за Южна България. Удобни пътища свързват община Габрово с околните общини и главни градове в Северна България През територията на общината минават пътищата II - 44 Севлиево – Габрово и III - 552 Трявна – Габрово. Осъществена е и ж.п. връзка чрез отклонение от Презбалканската ж.п. линия. Габрово разполага и с малко летище, което на този етап е извън официалната въздухоплавателна мрежа на страната. Най – близкото до град Габрово по-голямо летище се намира в гр. Горна Оряховица на 60 км, най- близкото речно пристанище е в гр. Русе на 160 км и най- близката морско пристанище е гр. Бургас на 230 км. Градът и общината като цяло се явяват важен предстаропланински пункт от

  интерконтиненталния транспортно – комуникационен коридор от Балтийско до Бяло море.

  Основните благоприятни страни на геостратегическото положение на община Габрово за развитие на икономиката в региона са кръстопътното й местоположение и добрата транспортна обезпеченост.

  Анализът на геостратегическото положение на Габрово и на природните дадености е използван при формулиране на приоритетните насоки за развитието на Общината, за които съществуват добри предпоставки. Разгледани са и основните мерки за прекъсване и пренасочване на неблагоприятните тенденции и процеси, за да се облекчи изпълнението на стратегически цели за развитие на общината.

   

  3.КУЛТУРНО ТУТРИСТИЧЕСКИ РЕСУРС

              Музеят “Дом на хумора и сатирата” (МДХС) е уникален културен институт за хумористично и сатирично изкуство с международно и световно значение. Той е създаден върху основите на стара кожарска фабрика на “лъжовния” 1 април (Международния ден на шегата) 1972 година и е горд наследник на местния фолклорен хумор и веселите карнавални традиции на Габрово – българската столица на хумора. Под девиза “Светът е оцелял, защото се е смял” Домът развива многостранна дейност – той е и музей на смеха, и галерия на световното хумористично изкуство, и информационен център, и място за развлечение, и туристическа атракция за малки и големи.  

  Целите на МДХС са да събира, проучва, експонира и популяризира хумора на народите в областта на изящните изкуства, литературата и фолклора, фотографията, плаката, веселите празници и маскарадни традиции по света.
  МДХС е истински дворец със своите 10 изложбени зали, звукозаписно студио, конферентна зала, щанд за сувенири, библиотека, нощно заведение, безплатен паркинг. МДХС предлага на своите гости забавна разходка из постоянните експозиции (“Корените на габровския хумор”, “Раят”, “Грехът”, “Маската – лицето на празника”, “Да живее карнавалът!”, “Карнавалът върху пощенски марки”), детска развлекателна зала “Планета Габрово”, временни изложби на хумористично изкуство, както и множество интересни атракции (виц-банка, криви огледала, фигури на габровската котка с отрязана опашка, чанове за прогонване на зли духове, маскиране с карнавални костюми и други).
  Домът притежава собствен фонд “Хумор на народите”, който включва 147 220 музейно-документални ценности и 38 174 художествени произведения (на 9 050 автори от 173 страни) от областта на живописта, скулптурата, карикатурата, графиката, фотографията и плаката. Това дава възможност за непрекъснато обновяване на експозициите и показване на разнообразни индивидуални, сборни и тематични изложби.
  Разположен в центъра на Габрово, в непосредствена близост до автогарата и ж.п. гарата, МДХС посреща своите посетители с веселия поздрав на любими хумористични герои, чиито скулптурни композиции оформят Парка на смеха:  Хитър Петър, Чарли Чаплин, неразделните Дон Кихот и Санчо Панса. Тук се намира и огромният слънчев часовник, и странната метална Вавилонска кула.