Анализ и оценка на екологичното състояние на община Дулово

 •  

  PЕФЕРАТ

   

   

  по Екология

   

  на тема: Анализ и оценка на екологичното състояние на община Дулово

   

   

  Община Дулово не е район с утежнена екологична обстановка. На територията на общината няма големи промишлени замърсители. Проблемите идват предимно от ниското ниво благоустроеност и замърсявания от точкови източници. Замърсяването се дължи предимно на остарелия автомобилен парк. Въздействието на промишлеността и селското стопанство върху качеството на околната среда е незначително и с локален териториален обхват. Ликвидирането на големите животновъдни комплекси намали значително замърсяването, причинено от този отрасъл. Повишените изисквания за опазване на околната среда изискват оптимизиране на съществуващата система за събиране и транспортиране на битови отпадъци на територията на общината.

  Основно предизвикателство пред общината през следващите години ще бъде развитието на газоразпределителна мрежа с ниско налягане, чрез което ще се създаде евтина и екологична алтернатива за отопление на населението и рязко ще се повиши ефективността на използване на първични енергийни ресурси.

  Необходимо е да се формира екологично съзнание, да се предприемат сериозни стъпки за екологично възпитание още в началните класове на образователната система.

  Визията на една община в областта на околната среда е реалната мечта на хората за състоянието на околната среда определена въз основа на съществуващите условия и стремежа има за постигане на желанията чрез използване на наличните ресурси. Тя представлява обобщаване на желанията и стремежа на хората за по-добър живот сред чиста околна среда.

  Визия на общината:

    Жителите на общината да живеят в околна среда, която не допуска рискове за човешкото здраве;

    Да се превърне в икономически просперираща и привлекателна община, едновременно с това да задоволява културните, образователните и здравните нужди на жителите;

    Да развива и да стане център в природния и културно-историческия туризъм;

    Да стане основен център в добива на каолин, като същевременно се запазва качеството на околната среда, осигуряващо здравословен начин на живот и условия за отдих и развлечение на жителите и гостите.

    Жителите на общината да живеят в чисти и озеленени населени места;

   

  Община Дулово е втората по големина в област Силистра и на 51-во място в Република България. Разположена е в североизточната част на Дунавската равнина, като обхваща най-северната част на Лудогорието. Център на общината е град Дулово. Общината е в границите на област Силистра и Северен централен район за планиране, съгласно Закона за регионалното развитие в сила от 31.08.2008г.

   

   

  Общината е отдалечена на около 35 - 40 км. от река Дунав. Съседни  на град Дулово са: от област Разград – община Исперих, от област Шумен – община Каолиново, от област Добрич – община Тервел и от област Силистра – общините Главиница, Ситово и Алфатар.

  Територията на общината се характеризира предимно с равнинен релеф, пресечен от суходолия, около които са изградени почти всички населени места в добруджанския район.

  Климатичните условия са характерни за умерено-континенталния климат. Районът е широко отворен за север. Откритата теренна конфигурация обуславя достъпа на ветровете от всички посоки, но най-голяма повторяемост имат югоизточните и южните ветрове.

  Вследствие на това градът е силно обветрен. Случаите на безветрие представляват 44 % от общите изследвания. През зимните месеци духат силни ветрове, които предизвикват снегонавявания. През лятото често явление е появата на силни и сухи ветрове, които пораждат ерозия на почвата.

  Годишната сума на валежите е 650 мм/м2, което е под средните за страната.

  Средната начална дата с устойчиво задържане на температурата на въздуха над 10 градуса е 15 април, а средната крайна дата на неговото влошаване е 25 октомври.

  Засушаванията през летните месеци се отразяват неблагоприятно на тревната и дървесната растителност в общината.

  В община Дулово няма минодобивни обекти и до сега не са проучени и констатирани находища на полезни изкопаеми като въглища и руди. Районът е беден на полезни изкопаеми. Към настоящия момент са разкрити залежи от каолин, но те не се експлоатират.

  Състоянието на въздуха на територията на общината е добро, поради слабоработещата и почти липсваща промишленост. Единствено през зимните месеци се усеща леко натоварване на средата от инсталациите за отопление на жилищни и административни сгради с твърдо и течно гориво.